Umowa dostawy


   


   


  Zawarta w  dnia pomiędzy:


  , zwanym Dostawcą,


  a


  ,


  zwanym Odbiorcą.


   


  § 1


  1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Odbiorcy na miejsce przez niego wskazane następujących towarów:


   w ilości .


  w ilości .


  w ilości .


  2. Poszczególne partie towarów będą dostarczane:


  I partia do dnia


  II partia do dnia 


  III partia do dnia


  § 2


  Odbiorca zobowiązuje się towary wymienione wyżej odebrać i zapłacić za towar ustaloną cenę . Zapłata nastąpi w ciągu dni od daty faktycznego dostarczenia partii towarów do Odbiorcy na rachunek Dostawcy w banku .


  § 3


  Przed wydaniem towaru przedstawiciele Odbiorcy i Dostawcy dokonają odbioru w siedzibie

  . Wraz z towarami powinien być dostarczony .

  Towary dostarczone będą w opakowaniach zbiorczych .


  § 4


  Dostawca ma obowiązek zawiadomić Odbiorcę o przygotowanej dostawie towaru do wydania z dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.


  § 5


  Dostawca będzie dostarczał towary zgodne z polską normą obowiązującą dla danych towarów.


  § 6


  W przypadku niewykonania umowy w terminie bądź nie przygotowania towarów do wydania, dostawca zapłaci karę umowną w wysokości % wartości  towaru za każdy dzień zwłoki.


  § 7


  1. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Dostawcy karę umowną za odstąpienie przez Dostawcę od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Odbiorca, % wartości umownej całego towaru .


  2..Ponadto Odbiorca zapłaci karę umowną w wysokości % wartości poszczególnej partii towarów za każdy dzień zwłoki w przypadku nie przyjęcia partii towarów w terminie.


  3. Jeżeli Odbiorca nie przyjmie partii towarów w ciągu dni od daty wskazanej w § 1 pkt 2 umowę uważa się za rozwiązaną z winy Odbiorcy.


  § 8


  Odbiorca ma prawo kontrolować jakość towaru dostarczanego przez Dostawcę.


  § 9


  Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach ogólnych.


  § 10


  Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy muszą być dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.


  § 11


  Strony zastrzegają sobie prawo do jednostronnego wypowiedzenia umowy w terminie najpóźniej dni poprzedzającym odbiór dostawy.


  § 12


  W kwestiach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


  § 13


  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

                   

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.