Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie
  w sprawie świadczeń rodzinnych:
  Adres:
  WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO
  Część I
  Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
  Imię
  Nazwisko
  Numer PESEL
  *)
  Data urodzenia
  Stan cywilny
  Obywatelstwo
  Miejsce zamieszkania
  Miejscowość Kod pocztowy
  Ulica Numer domu
  Numer mieszkania
  Telefon
  Wnoszę o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego dla
  **)
  :
  .........................................................................................................................................................
  (imię i nazwisko)
  z tytułu:
  (zakreślić odpowiedni kwadrat)
  niepełnosprawności
  ukończenia 75 roku życia
  Dane osoby, której wniosek dotyczy
  ***)
  :
  Data urodzenia: ............................................ numer PESEL
  *)
  : .......................................................
  Obywatelstwo:.................................................................................................................................
  Miejsce zamieszkania:.....................................................................................................................
  Telefon:............................................................................................................................................
  *)
  W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  **)
  Jeżeli osoba ubiegająca się składa wniosek o zasiłek pielęgnacyjny dla osoby pełnoletniej, jest obowiązana
  przedstawić upoważnienie tej osoby do złożenia wniosku w jej imieniu, chyba że jest opiekunem prawnym.
  ***)
  Jeżeli nie dotyczy to osoby ubiegającej się.
  Część II
  Oświadczenie służące ustaleniu uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego
  Oświadczam, że:
  - powyższe dane są prawdziwe,
  - zapoznałam/zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do zasiłku pielęgnacyjnego,
  - osoba, której wniosek dotyczy, nie przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
  tj. domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, młodzieżowym ośrodku 2
  wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym,
  zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także szkole wojskowej
  lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
  - osoba, której wniosek dotyczy, nie pobiera zasiłku pielęgnacyjnego w innej instytucji,
  - osoba, której wniosek dotyczy, nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego,
  - członkowi rodziny nie przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych
  z pielęgnacją osoby, której wniosek dotyczy, lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
  społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią, że przysługujące za granicą
  świadczenie na pokrycie wydatków związanych z opieką nie wyłącza prawa do takiego świadczenia
  na podstawie ustawy.
  W przypadku zmian mających wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, w szczególności
  zaistnienia okoliczności wymienionych powyżej, osoba ubiegająca się jest zobowiązana niezwłocznie
  powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenia rodzinne.
  Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych
  o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń
  rodzinnych, a w konsekwencji − koniecznością ich zwrotu.
  .........................................................
  (data, podpis osoby ubiegającej się)
  Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
  1) .................................................................................................................................................................................
  2) .................................................................................................................................................................................
  3) .................................................................................................................................................................................
  4) .................................................................................................................................................................................
  Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
  oświadczenia.
  ………………………………….. ....................................................................
  (miejscowość, data) (podpis osoby ubiegającej się składającej oświadczenie)
  Pouczenie
  Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.
  Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
  1) niepełnosprawnemu dziecku;
  2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu
  niepełnosprawności;
  3) osobie, która ukończyła 75 lat.
  Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej
  się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku
  do ukończenia 21 roku życia.
  Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
  1) obywatelom polskim,
  2) cudzoziemcom:
  a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
  c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się,
  zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia
  na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1
  pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, oraz z 2012
  r. poz. 589 i 769), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony
  uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  - jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym otrzymują zasiłek
  pielęgnacyjny, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy
  międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy).
  Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje: - osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej, placówce
  opiekuńczo-wychowawczej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie
  poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-
  opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne
  utrzymanie,
  - osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.)
  oraz na podstawie innych ustaw,
  - jeżeli członkowi rodziny za granicą przysługuje świadczenie na pokrycie wydatków związanych
  z pielęgnacją osoby, na którą jest składany wniosek, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
  społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 16 ust. 5a ustawy).
  Osoba ubiegająca się jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić podmiot wypłacający zasiłek
  pielęgnacyjny o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, w tym również
  o przypadku wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej.
  Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych
  o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń
  rodzinnych, a w konsekwencji − koniecznością ich zwrotu.
  UWAGA:
  Zasady ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego:
  Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony w okresie trzech miesięcy, licząc
  od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo to ustala się
  począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
  (art. 24 ust. 2a ustawy). W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego po upływie
  3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  prawo do tego świadczenia ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek ustalenie prawa
  do zasiłku pielęgnacyjnego (art. 24 ust. 2 ustawy).
  Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności
  lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia
  o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku
  pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia (art. 24 ust. 4
  ustawy).
  Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższym pouczeniem.
  ...............................................................................................................
  (miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie)

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.