Umowa dealerska


   


   


  Zawarta dnia w  pomiędzy:


  , reprezentowanym przez ,


  a


   z siedzibą w ,


  reprezentowaną przez


  zwaną dalej Dealerem,
  § 1


  Dealer zobowiązuje się do prowadzenia detalicznej sprzedaży na terenie Polski produktów oferowanych w sieci dystrybucyjnej , dostarczanych w kompletach przystosowanych do sprzedaży bezpośredniej .


  Dealer zobowiązuje się do dostarczenia klientowi Produktów wraz z całym opakowaniem w stanie nienaruszonym tak jak w chwili otrzymania ich od .


  Dealer nie będzie otwierał ani przepakowywał Produktów bez zgody lub klienta.


  § 2


  Dealer będzie nabywał produkty wyłącznie od


  § 3


  Wykaz oraz ceny detaliczne produktów stanowią załącznik do niniejszej umowy.


  § 4


  oświadcza, że jest autoryzowany do sprzedaży wszystkich produktów przez ich producenta .


  § 5


  Dealer będzie prowadzić sprzedaż we własnym imieniu, nie będąc agentem, ani przedstawicielem


  § 6


  dostarczać będzie Dealerowi Produkty przeznaczone do sprzedaży na podstawie pisemnych zamówień, kierowanych przez Dealera do i specyfikujących zamawiane Produkty oraz zamawianą ilość.


  zastrzega, że Producent może w dowolnej chwili wycofać ze sprzedaży dowolny produkt. W takiej sytuacji jest uprawniony do odmowy realizacji zamówienia.


  § 7


  Dealer płacić będzie za produkty na podstawie wystawionych rachunków w terminie podanym na fakturze.


  § 8


  dostarczać będzie Dealerowi materiały reklamowe, pakiety demonstracyjne i promocyjne w miarę ich dostępności w firmie .


  § 9


  Dealer zobowiązuje się do zapewnienia swoim klientom świadczeń związanych z eksploatacją produktów w zakresie przewidzianym przez umowy licencyjną i gwarancyjną, których egzemplarze znajdują się w opakowaniu produktu.


  § 10


  Dealer informować będzie swoich klientów o warunkach umowy licencyjnej na korzystanie z tych produktów.


  Egzemplarze takich umów znajdują się w opakowaniu produktów.


  Dealer zobowiązuje się przestrzegać tych postanowień również w odniesieniu do Produktów będących w posiadaniu Dealera. Zobowiązania powyższe są dla Dealera wiążące również po rozwiązaniu niniejszej umowy.


  § 11


  Z zastrzeżeniem cen w punkcie 3, Dealer upoważniony jest do ustalania cen, za które będzie sprzedawać produkty swoim klientom.


  § 12


  Dealer nie będzie osobno wynagradzany z tytułu niniejszej umowy. Koszty prowadzenia działalności jako dealera pokrywać będzie we własnym zakresie.


  § 13


  Od chwili wejścia w życie niniejszej umowy Dealer jest upoważniony do używania tytułu "Autoryzowany Partner ", oraz może wykorzystywać znaki firmowe Producenta w celach reklamowych zgodnie z zasadami określonymi przez Producenta.


  § 14


  Dealer oświadcza, że zna warunki licencji oraz gwarancji udzielanej przez producenta w ramach standardowych umów gwarancyjnych dla poszczególnych produktów, oraz zobowiązuje się do wyjaśnienia tych zasad swoim klientom.


  § 15


  nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Dealera lub jego klientów oraz użytkowników za wady oraz skutki wyboru, nabycia i użytkowania Produktów wchodzących w zakres niniejszej umowy. Odpowiedzialność Producenta w tym zakresie wynika wyłącznie z warunków gwarancyjnych dla produktów.


  § 16


  Niniejsza umowa jest ważna do końca roku kalendarzowego w którym została podpisana i będzie przedłużana automatycznie o ile któraś ze strony nie postanowi inaczej.


  § 17


  W przypadku nienależytego wykonania postanowień umowy może umowę rozwiązać w trybie natychmiastowym.


  może jednostronnie w każdym czasie dokonywać zmian cen sprzedaży oraz upustów dla Dealerów, a także wyłączyć ze sprzedaży dowolne produkty lub wprowadzić dodatkowe.


  § 18


  Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, za wyjątkiem sytuacji w pkt. 17


  § 19


  Z chwilą zawarcia niniejszej umowy wygasają wszelkie inne wcześniej zawarte pomiędzy a Dealerem dotyczące tego przedmiotu.


  § 20


  Dealer nie może przenieść upoważnień i obowiązków niniejszej umowy na osoby trzecie.


  § 21


  Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz czynności z nią związane wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.


  § 22


  Dealer zobowiązuje się do poinformowania swojego klienta w sprawie umowy licencyjnej oraz przestrzegania praw autorskich.


  § 23


  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla .


  § 24


  Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.


   


   


                      

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.