Umowa o przejęcie długu 


   


   


  Zawarta dnia w pomiędzy:


  ,


  zwaną dalej Pożyczkobiorcą, 


  a


  ,


  zwaną dalej Przejmującym dług.
  §1


  Pożyczkobiorca oświadcza, iż na mocy umowy z dnia otrzymał od  kredyt w kwocie  płatną wraz z odsetkami do .


  §2


  Przejmujący dług oświadcza, iż zapoznał się z warunkami umowy opisanej w § 1 i przejmuje dług wynikający z tej umowy wraz z odsetkami i zobowiązuje się spłacić pożyczkę w terminie określonym w umowie z dnia , a tym samym Pożyczkobiorca zostaje zwolniony z długu.


  §3


  Przejmujący dług przekazuje Pożyczkodawcy weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie spłaty długu.


  §4


  Pożyczkodawca wyraził pisemną zgodę na przejęcie długu, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.


  §5


  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


  §6


  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


  §7


  Spory wynikłe w wyniku realizowania postanowień niniejszej umowy poddaje się rozstrzyganiu sądów powszechnych


  §8


  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


      

                      

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.