Ugoda


   


   


  Zawarta dnia w pomiędzy:


  , zwanym dalej Kupującym,


  a


  , zwanym dalej Sprzedającym.
  § 1


  Przedmiotem ugody są prawa i obowiązki stron, wynikające z umowy sprzedaży , zawartej dnia  w .


  § 2


  Strony zgodnie postanawiają, że dla zakończenia trwającego między nimi sporu dotyczącego zakresu odpowiedzialności Sprzedającego w związku z .


  Sprzedający zapłaci Kupującemu kwotę zł,


  tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez Kupującego, w następujący sposób: 


  § 3


  Kupujący oświadcza, że nie będzie dochodził odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.


  § 4


  Strony zgodnie oświadczają, że nie roszczą do siebie jakichkolwiek innych pretensji wynikających z tytułu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży z dnia dotyczącej przedmiotu ugody. Niniejsza ugoda zaspokaja wszelkie dotychczasowe i przyszłe roszczenia odszkodowawcze związane z przedmiotową umową sprzedaży.


  § 5


  Strony ponadto oświadczają zgodnie, iż ugoda niniejsza nie wpłynie na ich wzajemne stosunki. Strony wyrażają wolę dobrej współpracy.


  § 6


  Ugoda niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


   


   


                  

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.