Umowa o przejęcie długu


   


   


  Zawarta dnia w pomiędzy


  , zwanym dalej Bankiem,


  a


  .


  zwaną dalej Dłużnikiem
  § 1


  1. Mocą niniejszej umowy Dłużnik wstępuje w miejsce ,


  zwanego dalej Kredytobiorcą ,


  zakresie uregulowanym umową kredytową nr z dnia


  2. Dłużnik oświadcza, iż znana mu jest treść umowy kredytowej nr z dnia


  § 2


  Bank oświadcza, iż Kredytobiorca wyraził pisemną zgodę na przejęcie długu, która zostaje dołączona do niniejszej umowy.


  § 3


  Mocą niniejszej umowy Dłużnik staje się stroną umowy kredytowej nr z dnia


  § 4


  Strony ustalają dodatkowe zabezpieczenie kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytowej w postaci:  § 5


  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


  § 6


  W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.


  § 7


  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


   
                      

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.