Umowa leasingu


   


   


  Zawarta w dnia pomiędzy


  ,


  zwanym dalej Leasingodawcą,


  a  zwanym dalej Leasingobiorcą.
  § 1


  1. Leasingodawca oddaje w leasing do używania Leasingobiorcy bez prawa oddawania przedmiotu osobom trzecim.


  2. Przedmiot leasingu przez czas trwania umowy pozostaje własnością Leasingodawcy.


  § 2


  Przedmiot leasingu zostanie wydany Leasingobiorcy dnia .


  § 3


  1. W zamian za dostarczony przedmiot leasingu Leasingobiorca będzie płacił opłatę leasingową w kwocie miesięcznie.


  2. Opłata, o której mowa w punkcie 1 będzie uiszczana do dnia każdego miesiąca, z tym że pierwsza rata zostanie zapłacona w dniu wydania przedmiotu leasingu.


  3. Leasingobiorca będzie dokonywał wpłat na konto Leasingodawcy


  § 4


  Umowa leasingu zawarta jest na czas od do 


  § 5


  Strony mogą rozwiązać umowę za miesięcznym wypowiedzeniem jednak nie wcześniej niż po upływie lat od zawarcia umowy.


  § 6


  1. Na zabezpieczenie prawidłowych i terminowych wpłat rat opłaty leasingowej Leasingobiorca złoży Leasingodawcy weksel in blanco


  2. Po wpłaceniu ostatniej raty bądź po rozwiązaniu umowy weksel zostanie wydany Leasingobiorcy.


  3. Sposób wypełnienia weksla reguluje deklaracja wekslowa.


  § 7


  Po upływie terminu leasingu Leasingobiorca ma prawo nabyć przedmiot leasingu po cenie bądź zwróci przedmiot leasingu Leasingodawcy.


  § 8


  Leasingobiorca ponosi wszelkie koszty związane z przedmiotem leasingu a w szczególności: wszelkie opłaty, podatki, koszty napraw, ubezpieczenie.


  § 9


  Leasingodawca może kontrolować prawidłowość używania przedmiotu leasingu przez Leasingobiorcę. W razie używania go niezgodnie z przeznaczeniem, jak również w przypadku wynajęcia, wydzierżawienia, oddania w dalszy leasing czy oddania go w bezpłatne używanie osobie trzeciej Leasingodawca może umowę rozwiązać bez wypowiedzenia a Leasingobiorca niezwłocznie odda przedmiot leasingu Leasingobiorcy .


  § 10


  W przypadku gdy Leasingobiorca zalega z zapłatą opłaty leasingowej za okresy płatności, Leasingodawca może umowę rozwiązać bez wypowiedzenia a Leasingobiorca niezwłocznie odda przedmiot leasingu Leasingobiorcy .


  § 11


  W przypadku zwłoki z uiszczeniem raty opłaty leasingowej Leasingobiorca zapłaci odsetki w wysokości % w skali miesiąca.


  § 12


  W przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy Leasingobiorcy (§ 9 i 10) Leasingobiorca zapłaci karę umowną w wysokości równej opłacie należnej za cały pozostały okres umowy.


  § 13


  Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


  § 14


  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


                    


  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.