Umowa sprzedaży


     zawarta dnia  w pomiędzy:  zwanym dalej Sprzedającym,


  a  zwanym dalej Kupującym.
  §1


  Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje:   §2


  Cena sprzedaży została ustalona na: złotych pomniejszona o zadatek w wysokości


  złotych pozostałą kwotę  złotych kupujący uiści:


  §3


  Wydanie rzeczy nastąpi w dniu


  §4


  Sprzedający oświadcza, że na Kupującego przechodzą wszelkie prawa wynikające z  w związku czym


  przekazuje Kupującemu:


  §5


  Z uwagi na na gwarancję producenta strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.


  §6


  Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.


  §7


  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


  §8


  W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


  §9


  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


   


                              

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.