Umowa do gwarancji


   


   


  Zawarta dnia  w  pomiędzy


  ,


  zwanym w dalszej części umowy Bankiem,


  a:


  ,


  zwaną dalej Zleceniodawcą
  § 1


  Gwarant udziela na wniosek Zleceniodawcy gwarancji kwotę Gwarancja jest wystawiona na rzecz


  Zleceniodawca ponosi wszystkie koszty związane z wystawieniem gwarancji.


  § 2


  Zleceniodawca zobowiązuje się do wypełnienia zobowiązania, jakie przyjął na siebie w


  § 3


  Gwarant zobowiązuje się zaspokoić roszczenia Beneficjenta gwarancji za Zleceniodawcę z chwilą ich powstania bez badania zasadności


  § 4


  Po wypłaceniu Beneficjentowi kwoty z gwarancji Gwarant powiadamia Zleceniodawcę.


  Zleceniodawca ma obowiązek dokonać zapłaty na rzecz Gwaranta w ciągu


  § 5


  Strony ustanawiają prawne zabezpieczenie na rzecz Gwaranta w formie 


  § 6


  Zleceniodawca udzieli Gwarantowi pełnej informacji na temat swojej sytuacji finansowej.


  § 7


  Gwarant pobierze tytułem prowizji


  § 8


  Niniejsza umowa stanowi dla Gwaranta podstawę do dochodzenia należności.


  § 9


  Postanowienia dodatkowe 


  § 10


  W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.


  § 11


  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


   


   


                           

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.