Umowa o zachowaniu poufności NDA


  Umowa o zachowaniu poufności zawarta w dniu       Data      r. w       miejscowość       

  pomiędzy:
   
        nazwa firmy       z siedzibą w       miejscowość      , pod adresem:       adres firmy      , wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta       miejscowość       pod numerem        nr NIP       reprezentowaną przez Pana       Reprezentant firmy       - Pełnomocnika, zwaną dalej       nazwa firmy      ,

  a

        nazwa firmy 2       z siedzibą w       miejscowość      , pod adresem:       adres firmy      , wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta       miejscowość       pod numerem       nr NIP       reprezentowaną przez Pana       Reprezentant firmy       - Pełnomocnika, zwaną dalej       nazwa firmy 2      ,

  Preambuła
         nazwa firmy       oświadcza, iż w związku przygotowywaniem       nazwa pomysłu       innowacyjnego projektu , dotyczącego       nazwa pomysłu       przedstawi       nazwa firmy 2       stosowne informacje i specyfikacje po podpisaniu niniejszej Umowy.

  Strony wspólnie postanawiają zawrzeć Umowę następującej treści:


  § 1
  1. Od dnia zawarcia niniejszej Umowy i przez cały okres jej obowiązywania,       nazwa firmy 2      zobowiązuje się do zachowania w pełnej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących       nazwa pomysłu       udostępnianych w związku z       nazwa pomysłu      , w tym w szczególności warunków biznesowych, finansowych, organizacyjnych i innych związanych z sytuacją prawną i faktyczną       nazwa firmy      , a także wszelkich warunków, ofert, dokumentów, prezentacji, negocjacji, w tym informacji pisemnych i ustnych dotyczących Przedsięwzięcia.

  2. Obowiązek tajemnicy obejmuje zobowiązanie       nazwa firmy 2       do powstrzymania się od ujawnienia informacji lub wykorzystania tajemnicy w celu realizacji Przedsięwzięcia z pominięciem       nazwa firmy       bez uzyskania pisemnej zgody       nazwa firmy       oraz wykorzystania ich w jakiejkolwiek formie, w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek zakresie.

  § 2
  1. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy,       nazwa firmy 2       zobowiązuje się, że nie będzie samodzielnie lub wspólnie z innym niż       nazwa firmy       przedsiębiorcą ani poprzez pośrednika prowadzić rokowań, składać ofert handlowych, zawierać umów ani podejmować innych form współpracy w zakresie Przedsięwzięcia określonego niniejszą Umową.

  2. W przypadku:
  a. naruszenia zapisów ust. 1 powyżej,
  b. ujawnienia informacji poufnych       nazwa firmy      
        nazwa firmy 2       zapłaci firmie       nazwa firmy       karę umowną w wysokości 10 000.00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia.
  Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa dochodzenia przez       nazwa firmy      , na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego karę umowną.

  § 3
  1. W razie wątpliwości, co do wagi i charakteru informacji podlegających tajemnicy       nazwa firmy 2       zobowiązuje się konsultować z       nazwa firmy       i uzyskać potwierdzenie na piśmie.
  2. Zobowiązania o nie ujawnianiu informacji poufnych Strony udostępniającej określonych w §1 niniejszej Umowy, nie stosuje się do informacji, które:
  a) są już znane Stronie otrzymującej informacje z innego źródła i nie zostały objęte obowiązkiem zachowania ich w tajemnicy,
  b) zostały w sposób zgodny z prawem zgromadzone przez Stronę otrzymującą, niezależnie od Strony udostępniającej,
  c) zostały już upublicznione przez Stronę udostępniającą,
  d) winny być ujawnione przez Stronę otrzymującą na żądanie sądów
  lub uprawnionych do ich otrzymania organów państwowych, lub obowiązek ich ujawnienia nakładają na Stronę otrzymującą obowiązujące przepisy prawa.

  § 4
  Niniejsza Umowa wiąże Strony przez okres 2 lat.
  Przez okres 2 lat       nazwa firmy 2       zobowiązuje się również zapewnić ochronę dokumentów, które Strony wymieniły między sobą przed jakimkolwiek nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

  § 5
  1. Umowa wchodzi w życie z dniem       data      .
  2. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  4. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby       nazwa firmy      .

  § 6
  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

        Reprezentant firmy                                                                                        Reprezentant firmy 2      
  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.