Ugoda pozasądowa


   


   


  Zawarta dnia w pomiędzy:


  zwanym dalej Wierzycielem,


  a


  , zwanym dalej Dłużnikiem.
  §1


  Strony ugody zgodnie oświadczają, że wierzytelność wynikająca z faktu niezapłacenia przez Dłużnika należności z tytułu dostarczonych mu przez Wierzyciela towarów, wynosi zł (słownie): na co składa sięzł należności głównej i zł z tytułu odsetek.


  §2


  Dłużnik zobowiązuje się uregulować należność główną w następujący sposób:

   wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia płatności.


  §3


  Z chwilą zapłacenia pierwszej raty należności Wierzyciel wstrzymuje naliczanie odsetek od pozostałej kwoty, a z chwilą zapłacenia ostatniej raty należności głównej odsetki skapitalizuje i umorzy je do połowy.


  §4


  Ustalona na zasadzie § 3 należność odsetkowa zostanie zapłacona przez Dłużnika w następujący sposób:


  §5


  Strony zgodnie zawieszają postępowanie toczące się w przedmiotowej sprawie sygn. akt dotyczące należności.


  §6


  Zrealizowanie przez strony postanowień niniejszej ugody jest równoznaczne z wyczerpaniem wszelkich roszczeń i pretensji, jakie strony mogłyby rościć do siebie teraz i w przyszłości.


  §7


  Ugodę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


   


   


                              

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.