Deklaracja wekslowa


   


   


  Zawarta w dnia pomiędzy


  zwanym dalej Remitentem,


  a


  , zwanym


  dalej Wystawcą weksla.
  § 1


  Porozumienie to reguluje sposób w jaki Remitent wypełni weksel własny niezupełny w chwili wystawienia (weksel własny in blanco) wystawiony na zabezpieczenie sumy wierzytelności powstałej w wyniku umowy zawartej w  dnia pomiędzy Remitentem a Wystawcą weksla.


  I tak:


  Remitent ma prawo wpisać sumę wekslową w wysokości zobowiązania wynikającego z ww. umowy pomniejszonego odpowiednio o wpłaty dokonane na poczet tego zobowiązania, oraz powiększonego o odsetki umowne należne w dacie płatności weksla;


  Remitent jako dzień płatności weksla wpisze dzień następujący po 14 dniach od daty wymagalności wierzytelności z tytułu ww. umowy;


  Remitent jako miejsce płatności wpisze miejsce swojej siedziby (miejsca zamieszkania) właściwej w dniu płatności weksla;


  Remitent w miejsce osoby, na której rzecz ma nastąpić zapłata wpisze siebie;


  Remitent jako dzień wystawienia weksla wpisze dzień następujący po dniu wymagalności wierzytelności z tytułu ww. umowy;


  § 2


  Wystawca weksla na blankiecie wekslowym złoży swój podpis oraz wpisze miejsce wystawienia weksla.


  § 3


  W przypadku gdy Wystawca weksla spłaci Remitentowi cała sumę wierzytelności z tytułu umowy, o której mowa w § 1 niniejszego Porozumienia w dniu, w którym stanie się ona wymagalna Remitent zwróci Wystawcy weksla weksel, o którym mowa w § 1 niniejszego Porozumienia.


   


  § 4


  W sprawach nieuregulowanych co do weksla stosuje się przepisy Prawa wekslowego, w sprawach dotyczących niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Wekslowego.


   


   


   


                     

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.