Umowa licencyjna


   


   


  Zawarta dnia w pomiędzy  zwanym dalej Licencjobiorcą,


  a


  ,


  zwanym dalej Licencjodawcą
  § 1


  Przedmiotem licencji jest program komputerowy, wyprodukowany przez wraz z materiałami towarzyszącymi.


  § 2


  1.Licencjodawca zobowiązuje się do udzielenia nie wyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z programu komputerowego

   i materiałów towarzyszących,


  2. Licencjobiorca zobowiązuje się do uiszczenia kwoty zł na rzecz Licencjodawcy.


  § 3


  Umowa zostaje zawarta na okres od do  z możliwością jej przedłużenia.


  § 4


  1. Oprogramowanie wraz z materiałami towarzyszącymi jest licencjonowane a nie sprzedawane, co wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność cywilną z tytułu gwarancji i rękojmi.


  2. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim, postanowieniami konwencji międzynarodowych oraz innymi prawami o ochronie prawa własności intelektualnej


  § 5


  Oprogramowanie stanowi własność licencjodawcy i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.


  § 6


  Licencja na użytkowanie oprogramowania może być udzielona w następujący sposób:


  a. w wersji jednostanowiskowej - jedna kopia na jednym komputerze,


  b. w wersji wielostanowiskowej - na tylu stanowiskach, na ilu przewiduje producent programu danej wersji.


  § 7


  1.Bez pisemnej zgody licencjodawcy licencjobiorca nie może:


  a. odsprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, użyczać lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać oprogramowania,


  b. dekompilować, zmieniać lub w jakikolwiek inny sposób ingerować w oprogramowanie,


  c. tworzyć oprogramowania pochodnego,


  d. dokonywać tłumaczeń,


  e. wprowadzać zmian do instrukcji,


  f. usuwać lub zasłaniać znaków towarowych umieszczonych na oprogramowaniu i jego kopiach.


  2.Licencjobiorca ma prawo wykonać wyłącznie jedną kopię oprogramowania dla celów bezpieczeństwa.


  3.Licencjobiorca ma prawo korzystać z oprogramowania tylko i wyłącznie na potrzeb własnego przedsiębiorstwa.


  4. Licencjobiorca może dokonać cesji praw do oprogramowania, po uzyskaniu zgody licencjodawcy.


  5.Naruszenie przez licencjobiorcę postanowień umowy traktowane będzie jako zerwanie umowy.


  6.Naprawienie szkody licencjodawcy z racji nieprzestrzegania przez licencjobiorcę umowy nastąpi na zasadach powszechnie przyjętych.


  § 8


  Licencjodawca i jego dealerzy, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju szkody będące następstwem używania bądź niemożności używania oprogramowania.


   


   


   

                      

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.