Umowa licencyjna na korzystanie ze wzoru użytkowego


   


   


   


  Zawarta dnia w pomiędzy:  zwanym dalej Licencjodawcą,


  a


  ,


  zwanym dalej Licencjobiorcą,
  § 1


  1.Licencjodawca oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo do wzoru użytkowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.


  2.Licencjodawca posiada świadectwo ochronne wzoru użytkowego z§ 1 ust. 1 , wydane przez Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nr rejestru .


  § 2


  1.Licencjodawca oświadcza, że wzór użytkowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie jest obciążony prawami osób trzecich.


  2.Licencjodawca oświadcza ponadto, iż nie udzielał dotychczas licencji na korzystanie ze wzoru użytkowego,

  o którym mowa w § 1 ust. 1.


  § 3


  1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy , prawa do korzystania ze wzoru użytkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, dla celów związanych z działalnością gospodarczą Licencjobiorcy w


  2. Zakres działalności gospodarczej Licencjobiorcy objęty dozwolonym korzystaniem ze wzoru użytkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, obejmuje 


  3. Licencjodawca nie będzie ograniczony w korzystaniu ze wzoru użytkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, przez cały czas trwania licencji.


  § 4


  1. Czas trwania licencji strony ustalają na czas do


  2. Licencjobiorcy przysługuje prawo do przedłużenia obowiązywania niniejszej umowy na czas do . Zamiar skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w §4 ust. 1, Licencjobiorca powinien zgłosić Licencjodawcy na przed upływem okresu trwania niniejszej umowy.


  § 5


  1. Z tytułu udzielenia licencji Licencjodawca uprawniony jest do wynagrodzenia, składającego się z


  2. Szczegółowe warunki ustalania opłat, o których mowa w ust. 1, a także terminów ich zapłaty, strony określą w oddzielnym dokumencie, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.


  3. Licencjobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek umownych w wysokości  w przypadku opóźnienia w dokonywaniu opłat, o których mowa w ust. 1.


  4.W sytuacji, gdy Licencjobiorca zalega z zapłatą opłat na rzecz Licencjodawcy za , Licencjodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.


  § 6


  Licencjobiorca zgłosi udzielenie licencji nie wyłącznej do rejestru praw ochronnych.


  § 7


  1.Licencjobiorcy przysługuje prawo do udzielania sublicencji wyłącznie za zgodą Licencjodawcy.


  2.Z tytułu udzielonych sublicencji Licencjobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Licencjodawcy  złotych.


  3.W sytuacji, gdy Licencjobiorca zalega z zapłatą opłat na rzecz Licencjodawcy za udzielenie sublicencji, Licencjodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym .


  § 8


  1.Licencjodawca zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich zachowań, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie prawa ochronnego.


  2.Licencjodawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat z tytułu udzielenia prawa ochronnego.


  § 9


  1.Licencjodawca zobowiązany jest do dostarczenia Licencjobiorcy dokumentacji technicznej, niezbędnej do wykonywania uprawnień, wynikających z niniejszej umowy, w terminie od dnia zawarcia niniejszej umowy.


  § 10


  1.Licencjobiorca zobowiązuje się do powstrzymania się od jakichkolwiek zachowań o charakterze konkurencyjnym w stosunku do Licencjodawcy, związanych z korzystaniem ze wzoru użytkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, po rozwiązaniu niniejszej umowy.


  § 11


  Licencjobiorcy nie przysługuje prawo dokonania przelewu praw wynikających z niniejszej umowy.


  § 12


  1.W wypadku niewykonania przez Licencjobiorcę obowiązku określonego w niniejszej umowie zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Licencjodawcy kary umownej w wysokości  złotych.


  2. W sytuacji, gdy kara umowna, przewidziana w ust. 1, nie pokrywa szkody, Licencjodawcy przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.


  § 13


  Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywał będzie Sąd Powszechny właściwy dla Licencjodawcy.


  § 14


  Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.


  § 15


  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


      

                   

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.