Cesja


   


   


  Zawarta w  dnia pomiędzy


  zwanym dalej Zbywcą, legitymującym się dowodem osobistym wydanym przez


  seria nr zam. w ,


  a


  zwanym dalej Nabywcą, legitymującym się dowodem osobistym wydanym przez


  seria nr zam. .


   


  § 1


  Zbywca przenosi wierzytelność mu przysługującą z tytułu umowy z dnia zawartej z zam. w w kwocie zł,

  wymagalną od dnia na Nabywcę. Wraz z wierzytelnością na Nabywcę przechodzą wszystkie zabezpieczenia tej wierzytelności


  § 2


  Nabywca w zamian za wyżej opisaną wierzytelność zapłaci Zbywcy kwotę tej wierzytelności pomniejszoną

  %


  § 3


  Zbywca obowiązany jest niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy powiadomić na swój koszt, dłużnika o zmianie wierzyciela, oraz o nowym miejscu spełnienia świadczenia.  § 4


  Zbywca oświadcza, że nie zawierał z dłużnikiem umowy o zakazie przenoszenia wierzytelności.  § 5


  Zbywca przekaże również Nabywcy wszystkie dokumenty związane ze zbywaną wierzytelnością.


  § 6


  Zbywca ponosi wszelką odpowiedzialność za to, wierzytelność mu przysługuje.


  § 7


  Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika.


  § 8


  W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.


  § 9


  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jedną dla dłużnika.


   


   


                     

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.