Umowa sprzedaży autorskich praw majątkowych do programu komputerowego


   


   


  Zawarta dnia  w , pomiędzy:  zwanym w dalszej części umowy Kupującym,


  a


  zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym.
  § 1


  Przedmiotem umowy jest sprzedaż praw autorskich do programu komputerowego  § 2


  Sprzedający przenosi na rzecz kupującego prawa autorskie do programu komputerowego wymienionego w §1.


  § 3


  Sprzedający oświadcza, że jest jedynym autorem programu komputerowego wymienionego w §1oraz, że program jest wolny od wad i obciążeń prawnych.


  § 4


  Kupujący zobowiązuje się do zapłacenia Sprzedającemu złotych.


  § 5


  Datę przejęcia programu przez Kupującego ustalono na dzień


  § 6


  Kupujący decyduje się przenieść prawa autorskie do wymienionego w § 1. programu komputerowego na osoby trzecie.


  § 7


  Sprzedający przenosi prawa autorskie do programu wymienionego w § 1. na rzecz Kupującego z chwilą podpisania niniejszej umowy.


  § 8


  Kupujący i Sprzedający zobowiązują się do zachowania pełnej tajemnicy na temat zawartej umowy.


  § 9


  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnej zgody obydwu stron.


  § 10


  W sprawach nieunormowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnegi i Prawa Autorskiego.


  § 11


  Wszelkie spory wynikłe na gruncie stosowania niniejszej umowy zostaną poddane rozpatrzeniu przez


  § 12


  Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.


   


   


   


                     

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.