Umowa o wykonanie strony www


   


   


  Zawarta dnia w pomiędzy:  zwany dalej Zamawiającym,


  a


  ,


  zwaną dalej Wykonawcą.

  §1


  Wykonawca wykona dla Zamawiającego Stronę WWW .


  §2


  1. Strona zostanie wykonana na podstawie projektu sporządzonego przez:


  2. Projekt Strony zawiera:


  - zawartość merytoryczną,


  - zawartość graficzną,


  - system odnośników (linków)


  §3


  Wykonawca przedstawi Zamawiającemu gotową Stronę


  §4


  W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Stronę niezgodną z wymogami Projektu lub w trakcie testów funkcjonalnych Strony ,działanie Strony, będzie nieprawidłowe, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości w terminie:.


  §5


  Jeżeli Zamawiający nie wyrazi uwag odnośnie wykonania i funkcjonowania Strony w dniu prezentacji, przyjmuje się że Stronę zaakceptował i odebrał.


  §6


  Zamawiający otrzyma od Wykonawcy kopię Strony na


  §7


  Wykonawca oświadcza, że wykonanie Strony zgodnie z Projektem leży w granicach jego możliwości.


  §8


  Wszelkie prawa autorskie do Strony przechodzą na Zamawiającego z dniem przyjęcia Strony przez Zamawiającego


  §9


  Za wykonanie Strony Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:  złotych


  §10


  Wykonawca może powierzyć wykonanie Strony osobom trzecim.


  §11


  Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


  §12


  W kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisu Kodeksu Cywilnego i prawa autorskiego.


  §13


  Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla


  §14


  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.


      


                   

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.