Umowa o świadczenie usług konserwacyjnych oprogramowania


   


   


  Zawarta dnia w pomiędzy:  zwaną dalej Zleceniodawcą,


  a  zwaną dalej Zleceniobiorcą.
  § 1


  Na mocy niniejszej umowy Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy konserwacje oprogramowania zainstalowanego na komputerach Zleceniodawcy i sprzętu stanowiącego element systemu komputerowego.


  § 2


  Konserwacja oprogramowania polega na:


  a. Dostarczanie nowych wersji Oprogramowania


  b. Konsultacja w zakresie funkcjonowania i obsługi oprogramowania


  c. Opracowywanie Modyfikacji wg potrzeb Zleceniodawcy


  d. Konserwacji platformy sprzętowej


  e. Usuwaniu nieprawidłowości w pracy systemu komputerowego


  f. Wykonywania kopii zapasowych danych i oprogramowania


  § 3


  1. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy ustalone zostaje według następujących zasad:


  a. Za nowe wersje oprogramowania według cen rynkowych z dnia 


  b. Za stałą gotowość do świadczenia usług konserwacji oprogramowania, niezależnie od ilości godzin konsultacji:  złotych


  c. Za opracowanie modyfikacji:


  d. Za konserwację platformy sprzętowej: 


  e. Za usuwanie nieprawidłowości w pracy systemu komputerowego:


  f. Za wykonywanie kopii zapasowych:


  2. Wynagrodzenie w wysokości wyżej określonej będzie płatne , na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę


  § 4


  W wypadku niewywiązania się Zleceniobiorcy ze zobowiązań określonych w § 1 niniejszej Umowy, Zleceniodawca wezwie Zleceniobiorcę na piśmie, do wykonania czynności konserwacji, wyznaczając Zleceniobiorcy nieprzekraczalny, termin do wykonania tych czynności. W wypadku dalszej zwłoki , Zleceniodawca zleci wykonanie czynności konserwacji innej firmie na koszt Zleceniobiorcy.


  § 5


  Granicą odszkodowania za szkody spowodowane niewłaściwym lub nienależytym wykonywaniem konserwacji Oprogramowania jest


  §6


  Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania poufności wszelkich informacji, jakie uzyskały w związku z, zawarciem, wykonaniem i rozwiązaniem niniejszej Umowy.


  § 7


  Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres:


  Zmiana adresu wymaga powiadomienia drugiej Strona na piśmie, pod rygorem uznania pisma skierowanego na dotychczasowy adres za doręczone.


  § 8


  Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem terminu wypowiedzenia.


  § 9


  Postanowienia dodatkowe:  § 10


  Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


  § 11


  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.


  § 12


  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


   


   


                

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.