Umowa o stworzenie sklepu internetowego


   


   


   


  Zawarta dnia w pomiędzy:  zwanym dalej Zamawiającym,


  a  zwanym dalej Wykonawcą.
  §1


  Wykonawca wykona na zlecenie Zamawiającego i dla Zamawiającego Sklep Internetowy.


  §2


  1. Projekt Sklepu Internetowego zostanie przygotowany przez:


  i obejmować będzie dokumentacje zawierającą:


  a)      projekt graficzny poszczególnych stron WWW


  b)      projekt funkcjonowania Sklepu Internetowego;


  c)      projekt struktury


  2. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie informacje konieczne do Sklepu Internetowego.


  §3


  1. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu gotowy Sklep Internetowy


  2. W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Sklep Internetowy nie spełniający wymogów zamówienia lub w trakcie testów funkcjonalnych, działanie Sklepu, będzie nieprawidłowe, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości w terminie: 


  §4


  Jeżeli Zamawiający nie wyrazi uwag odnośnie wykonania i funkcjonowania Sklepu w dniu prezentacji, przyjmuje się że Sklep zaakceptował i odebrał.


  §5


  Zamawiający otrzyma od Wykonawcy kopię Sklepu na


  §6


  Wykonawca oświadcza, że wykonanie Sklepu zgodnie z Projektem leży w granicach jego możliwości.


  §7


  Wszelkie prawa autorskie do Sklepu przechodzą na Zamawiającego z dniem przyjęcia Sklepu przez Zamawiającego


  §8


  Za wykonanie Sklepu Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:  złotych


  §9


  Wykonawca może powierzyć wykonanie Sklepu osobom trzecim.


  §10


  Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


  §11


  Wszelkie spory wynikłe z umowy rozstrzygane będą przez


  §12


  We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


  §13


  Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


   


   

                  

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.