Umowa o dostawę i instalację sprzętu komputerowego


   


   


   


  Zawarta dnia w pomiędzy:


  ,


  zwanym dalej w Umowie Sprzedającym,


  a  zwany dalej w Umowie Kupującym.
  § 1


  Na podstawie niniejszej Umowy Sprzedający zobowiązuje się do:


  1. dostarczenia Kupującemu sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych wg zestawienia zawartego w specyfikacji sprzętu, stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy,


  2. zamontowania Sprzętu w miejscu wskazanym przez Kupującego:  3. uruchomienia Sprzętu jego przetestowania i odpowiedniej konfiguracji;


  4. zainstalowania oprogramowania, o którym mowa w § 7 ust.,


  5. przeszkolenia wskazanych przez Kupującego osób w zakresie obsługi Sprzętu i oprogramowania
  § 2


  Przedmiotem dostawy jest Sprzęt wybrany przez Kupującego. Mając na uwadze postanowienie ust. 1, Strony stwierdzają co następuje:


  1. Sprzęt nadaje się do prac wymaganych przez Kupującego  2. Sprzedający oświadcza, że Sprzęt będący przedmiotem dostawy odpowiada standardom jakościowym i technicznym przewidzianym dla zadań, jakie określił Kupujący.


  § 3


  1. Sprzęt zostanie dostarczony do Lokalizacji wskazanych w §1 ust. 1.


  2. Koszty dostawy ponosi 


  § 4


  Odbiór Sprzętu w ramach dostawy nie pozbawia Kupującego prawa do zgłaszania reklamacji z tytułu jego jakości.


  § 5


  Umowa zostanie wykonana w oparciu o harmonogram:


  Dostawa termin


  Dostawa termin


  Dostawa termin


  § 6


  W dniu dostawy Kupujący, udostępni pomieszczenia, w których Sprzęt ma być zamontowany.


  § 7


  Po zamontowaniu i uruchomieniu Sprzętu, Sprzedający dokona konfiguracji Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i zainstaluje zakupione oprogramowanie.


  § 8


  Jeżeli bez uzasadnionej przyczyny Kupujący nie przystąpi do, Sprzedający upoważniony będzie do dokonania jednostronnego odbioru.


  § 9


  Sprzedający rozpocznie szkolenie pracowników Kupującego


  Szkolenie pracowników Kupującego zostanie przeprowadzone w


  w zakresie obsługi sprzętu: 


  w zakresie obsługi oprogramowania:


  § 10


  Sprzedający w Dniu Odbioru wyda Kupującemu certyfikat licencji na Oprogramowanie.


  § 11


  Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej.


  2. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na sprzęt oraz wykonane przez siebie usługi.


  § 12


  1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu tytułem wynagrodzenia:


  za dostarczony Sprzęt:


  za zamontowanie Sprzętu w Lokalizacjach:


  uruchomienie i konfigurację: 


  za przeszkolenie pracowników:


  za oprogramowanie:


  2. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty na podstawie faktury VAT.


  § 13


  W razie zwłoki Sprzedającego w dostawie Sprzętu, która przekracza Kupujący uprawniony będzie do odstąpienia od niniejszej Umowy.


  § 14


  Sprzedający zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Kupującym oraz informacji, które uzyskał w celu realizacji niniejszej Umowy.


  § 15


  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.


  § 16


  Wszelkie zmiany niniejszej Umowy winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


  § 17


  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


   


   


                   

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.