Umowa serwisowa


   


   


  Zawarta dnia w pomiędzy:  zwaną dalej Zleceniodawcą,


  a  zwanym dalej Serwisantem.
  §1


  Zleceniodawca zleca a Serwisant przyjmuje do wykonania zorganizowanie i prowadzenie obsługi serwisowej

   rozprowadzanego przez Zleceniodawcę.


  §2


  Obsługa serwisowa obejmuje:


  naprawy wyrobów uszkodzonych przed sprzedażą ostatecznemu odbiorcy, wykonywane na zlecenie placówki handlowej, na koszt Zleceniodawcy.


  obsługę gwarancyjną i w ramach rękojmi, tj. naprawy lub wymianę towaru, dokonywane na podstawie ważnej karty gwarancyjnej, na koszt Zleceniodawcy.


  usługi pogwarancyjne, tj. naprawy wykonywane na zlecenie i koszt użytkownika.


  §3


  Serwisant może odstąpić od wykonania usługi gwarancyjnej tylko w przypadku:


  1. gdy karta gwarancyjne jest:


  a) niekompletna,


  b) błędnie wypełniona przez sprzedawcę,


  c) zawiera skreślenia bądź przeróbki,


  d) nie ostemplowana i nie podpisana przez sprzedawcę.


  Serwisant dokonuje wpisu do karty gwarancyjnej o przyczynie odstąpienia od obsługi gwarancyjnej


  2. w związku z brakiem części zamiennych z winy Zleceniodawcy.


  Serwisant wystawia oświadczenie o niemożliwości wykonania naprawy. Po wystawieniu oświadczenia Serwisant każdorazowo na piśmie powiadamia Zleceniodawcę, który w terminie 3 dni licząc od daty jego otrzymania zajmuje stanowisko w sprawie.


  3. uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika.


  W przypadku określonym w § 3 pkt 3 Serwisant dokonuje naprawy na wyłączny koszt użytkownika. 


  §4


  Serwisant zobowiązany jest do:


  1. dokonania naprawy uszkodzonego sprzętu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zgłoszenia,


  2. przestrzegania warunków gwarancji i postanowień niniejszej umowy,


  3. dokonywania napraw zgodnie z technologią określoną w instrukcji serwisowej opracowanej przez Zleceniodawcę, oraz wyłącznie przy użyciu nowych części, zakupionych u Zleceniodawcy,


  4. dokonywania czytelnych i niezbędnych wpisów w kartach gwarancyjnych sprzętu,


  5. pokrycie wszelkich skutków finansowych spowodowanych niewłaściwym lub bezpodstawnym wystawieniem oświadczenia o niemożliwości wykonania naprawy,


  6. przeprowadzania rozliczeń kosztów gwarancyjnych,


  7. rejestracji zleceń napraw gwarancyjnych,


  8. uczestniczenia w szkoleniach oraz do przekazywania nabytych doświadczeń dotyczących obsługi serwisowej sprzętu Zleceniodawcy partnerom z sieci serwisowej.


  §5


  1. Serwisant dokonuje zakupu części zamiennych wyłącznie od Zleceniodawcy.


  2. Serwisant zobowiązany jest posiadać podstawowy zapas części określony przez Zleceniodawcę.


  3. Zamówienia na części muszą zawierać


  §6


  W przypadku konieczności naprawy przekraczającej termin  dni Serwisant w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą udostępni użytkownikowi na czas naprawy sprzęt zastępczy.


  §7


  Na wynagrodzenie za usługi, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2 umowy, składają się:


  cena robocizny stosownie do cennika stanowiącego załącznik do umowy


  koszt dojazdów i przewozu na podstawie ewidencji


  cena zakupu wymienionych części.


  §8


  1. Rozliczenia między stronami dokonywane będą za każdy miesiąc.


  2. Serwisant do  dnia każdego miesiąca przesyła Zleceniodawcy fakturę zbiorczą za miesiąc poprzedzający, z załączonymi:


  - zestawienim zbiorczym usług,


  - kartami napraw,


  - kuponami kontrolnymi.


  3. Należności Serwisanta przelewane będą w ciągu  dni od daty dostarczenia należycie udokumentowanej faktury.


  §9


  Zleceniodawca zobowiązany jest sprzedawać Serwisantowi części zamienne oraz dostarczyć mu instrukcje serwisowe i katalogi części zamiennych, a także organizować specjalistyczne kursy szkoleniowe.


  §10


  Części wadliwe, wymienione podczas napraw gwarancyjnych, są przechowywane u Serwisanta przez okres do dyspozycji Zleceniodawcy, który może sobie zastrzec zwrot części wymienionych podczas napraw gwarancyjnych z opisem umożliwiającym jednoznacznie powiązać daną część z konkretnym rachunkiem.


  §11


  Serwisant zobowiązany jest do wykonywania niniejszej umowy na terenie  §12


  Serwisant zobowiązuje się promować swoje autoryzowane usługi serwisowe poprzez wykorzystanie znaków firmowych Zleceniodawcy w swoich pomieszczeniach, środkach masowego przekazu, tablicach reklamowych. Serwisant zobowiązuje się wykorzystywać znak firmowy Zleceniodawcy wyłącznie w formie i stylu określonym przez Zleceniodawcę.


  §13


  Umowę zawarto na czas , z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia.


  §14


  W przypadku naruszenia przez Serwisanta postanowień § 5 zaś przez Zleceniobiorcę § 9 umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.


  §15


  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory wynikłe na tle jej stosowania poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.


  §16


  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


   


   

                   

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.