Umowa o świadczenie usług


   


   


  Zawarta dnia w pomiędzy:  zwanym dalej Zleceniodawcą,


  a  zwaną dalej Zleceniobiorcą,
  §1


  Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do  §2


  Zleceniobiorca zobowiązany jest w szczególności do:  §3


  1.Zleceniodawca zobowiązuje się do udostępnienia Zleceniobiorcy wszelkich dokumentów i informacji, niezbędnych do należytego wykonania niniejszej umowy.


  2.Zleceniodawca zobowiązuje się ponadto do zlecenia wykonania niezbędnych prac i czynności, zmierzających do realizacji niniejszej umowy.


  §4


  Strony ustalają orientacyjny harmonogram realizacji umowy:  §5


  1.Tytułem wynagrodzenia Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kwotę  złotych


  2.Wynagrodzenie, określone w art. 1, nie obejmuje podatku VAT, do którego zapłaty zobowiązany będzie Zleceniodawca.


  3.Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawianych przez Zleceniobiorcę.


  §6


  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


  §7


  Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.


  §8


  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


   
   

                      

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.