Umowa o świadczenie usług przez hotel na rzecz biura podróży


   


   


  Zawarta dnia w pomiędzy


  Hotelem   reprezentowanym przez:


  zwanym dalej Hotelem,


  a


   z siedzibą w reprezentowanym przez:
  zwanym dalej Biurem Podróży  
  § 1


  Biuro Podróży zleca, a Hotel przyjmuje zamówienie na usługi Hotelowe oraz inne usługi wchodzące w zakres jego działalności świadczone na rzecz klientów Biura Podróży.


  § 2


  Grupę stanowi minimum  osób przyjeżdżających i odjeżdżających razem i uważanych przez Hotel jak i Biuro Podróży za zorganizowaną całość.  


  § 3


  Podstawą realizacji przez Hotel świadczeń w zakresie usług noclegowych, gastronomicznych i innych będą szczegółowe pisemne zlecenia składane przez Biuro Podróży przed rozpoczęciem imprezy . Wszelkie wnioski o dokonanie rezerwacji zgłoszone w formie innej niż pisemna wymagają potwierdzenia na piśmie. Zlecenia, o których mowa w winny zawierać:


  a. numer imprezy,


  b. liczbę osób,


  c. narodowość,


  d. okres pobytu,


  e. liczbę i rodzaj zamawianych posiłków,


  f. liczbę i rodzaj zamawianych pokoi oraz ich standard,


  g. określenie innych zamawianych usług ,


  h. rodzaj środka transportu w przypadku korzystania z parkingu Hotelu.


  § 4


  Hotel zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku braku wolnych miejsc. Hotel nie może odmówić przyjęcia rezerwacji jeżeli jest ona dokonana na dni przed rozpoczęciem rezerwowanego okresu pobytu.  


  § 5


  Po dokonaniu przez Biuro Podróży rezerwacji, Hotel potwierdza tę rezerwację na piśmie, podając jednocześnie ceny zamówionych usług. Hotel potwierdza lub odmawia rezerwacji niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później jednak niż w ciągu godzin.


  § 6


  Za świadczone usługi Hotel pobiera ceny określone w sposób wskazany w załączniku do umowy. Hotel zastrzega sobie prawo do podniesienia cen.


  § 7


  Hotel może zażądać pełnej przedpłaty lub zaliczki w wysokości uzgodnionej z biurem Podróży, w przeciwnym razie obowiązany jest przyjąć voucher, pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia pomiędzy Hotelem i Biurem Podróży honorowania voucherów przez Hotel.


  Voucher powinien zawierać określenie daty przyjazdu i wyjazdu, środka transportu oraz świadczeń Hotelowych, jakie mają być świadczone,


  Wystawienie voucheru na usługi inne niż Hotelarskie jest możliwe jedynie w przypadku zawarcia przez Hotel i biuro Podróży umowy określającej zakres świadczonych usług , limitu kredytowania świadczeń.  


  § 8


  Biuro Podróży opłaca świadczenia określone w zamówieniu i zrealizowane przez Hotel.


  Biuro Podróży odpowiada za realizację płatności za dostarczone przez HOTEL usługi z wyjątkiem przypadków gdy uzgodniono, że płatność zostanie uregulowana bezpośrednio przez klienta. W przypadkach gdy Biuro Podróży dokonało rezerwacji usług, za które płatność ma zostać uiszczona bezpośrednio przez klienta, Hotel gwarantuje prowizję dla biura Podróży w wysokości .....% wartości tych usług. W przypadku bezpośredniej realizacji płatności powinna być ona dokonana gotówką lub kartami kredytowymi, które Hotel realizuje.  


  § 9


  Biuro Podróży może anulować lub ograniczyć zamówienie bez konieczności uiszczania odszkodowania , pod warunkiem zachowania terminów uzgodnionych z Hotelem. Wszelkie anulacje lub zmiany będą dokonywane na piśmie, przy czym decyduje data otrzymania pisma przez Hotel. W przypadku anulowania zamówienia lub jego ograniczenia o ponad 10% w terminach krótszych niż uzgodnione, Biuro Podróży zapłaci Hotelowi odszkodowanie wg następujących zasad:  § 10


  W przypadku wcześniejszego wyjazdu lub niewykorzystania zamówionych usług, Biuro Podróży zrekompensuje Hotelowi poniesione straty chyba, że sytuacja ta nastąpiła z winy Hotelu.  


  § 11


  Doba Hotelowa trwa od godz. do godz.


  § 12


  W przypadku nie wywiązania się przez Hotel z jego winy z potwierdzonych odpowiednimi dokumentami zobowiązań wynikających z przyjętego zamówienia, wypłaci on odszkodowanie na rzecz biura Podróży w wysokości faktycznie poniesionych strat.  


  § l3


  Jeżeli Hotel nie zapewni noclegu klientowi zgodnie z dokonaną i potwierdzoną rezerwacją, jest zobowiązany na własny koszt zapewnić klientowi nocleg w najbliższym Hotelu tej samej kategorii i pokryć różnicę w cenie.  


  § 14


  Reprezentantem biura Podróży na terenie Hotelu jest pilot lub inna wyznaczona przez Biuro Podróży osoba. Do obowiązków reprezentanta biura należy w szczególności współpraca ze służbami Hotelowymi.


  § 15


  Jeżeli którakolwiek ze stron umowy nie jest w stanie wywiązać się z przyjętych zobowiązań ze względu na przeszkody będące wynikiem działania siły wyższej, wówczas odpowiedzialność strony za szkodę jest wyłączona.


  § 16


  Strony zobowiązują się do bieżącej analizy przebiegu wzajemnej współpracy


  § 17


  Umowa zostaje zawarta na czas


  Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.


  § 18


  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  


  § 19


  We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


  § 20


  Sprawy sporne będą rozstrzygane przez sądy powszechne.  


  § 21


  Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


   


   


                          

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.