Umowa o dzieło


   


   


  Zawarta dnia w pomiędzy


  ,


  zwanym dalej Zamawiającym,


  a  zwanym dalej Wykonawcą
  § 1


  1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:  2. Plany, rysunki, projekty wykona Wykonawca i przed przystąpieniem do wykonania dzieła pokaże je Zamawiającemu celem ich zaakceptowania.


  3. Termin wykonania dzieła ustala się na:


  § 2


  Zamawiający dostarczy wykonawcy materiał na sporządzenie dzieła opisanego wyżej. Od momentu przekazania materiałów Wykonawcy, Wykonawca ponosi dpowiedzialność za przypadkową utratę materiału lub jego uszkodzenie.


  § 3


  Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w momencie otrzymania gotowego dzieła


  w wysokości zł Zamawiający wpłaci Wykonawcy w dniu złożenia


  zamówienia zadatek w wysokości zł tj % wynagrodzenia.


  Zadatek ten zostanie zaliczony na poczet ceny.


  § 4


  Zamawiający w razie ponad dniowej zwłoki z wykonaniem dzieła, może od


  umowy odstąpić. Wykonawca zwróci mu wówczas zadatek powiększony o , oraz


  materiały, które Zamawiający mu przekazał, jeżeli zwrot materiałów okaże się niemożliwy


  Wykonawca zwróci sumę pieniężną równą wartości materiałów mu przekazanych powiększoną o %


  § 5


  Zamawiający odbierze dzieło w ciągu od terminu wskazanego w § 1 pkt 3. W razie zwłoki z odebraniem dzieła Wykonawca może pobrać od Zamawiającego opłatę za każdy dzień zwłoki.


  § 6


  W razie wystąpienia wad dzieła Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o ich usunięcie w ciągu od dnia odebrania dzieła. Wykonawca usunie wady na własny koszt w terminie   od daty oddania dzieła do naprawy.


  § 7


  Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania ww. dzieła i że dzieło wykona osobiście.


  § 8


  W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


  § 9


  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


   


   


   


                              


  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.