Umowa agencyjno - akwizycyjna


   


   


  Zawarta dnia w pomiędzy:  zwaną dalej Zleceniodawcą,


  a  zwanym dalej Akwizytorem.
  §1


  1.Przedmiotem niniejszej umowy jest pozyskiwanie zamówień oraz zawieranie umów sprzedaży przez Akwizytora w imieniu Zleceniodawcy i wyłącznie na jego rzecz.


  2.Wykaz przedmiotów podlegających sprzedaży przez Akwizytora zawiera załącznik do umowy.


  §2


  Akwizytor jest upoważniony do wykonywania czynności opisanych w § 1 niniejszej umowy na terenie


  §3


  Zleceniodawca udzieli Akwizytorowi pełnomocnictwa do zawierania umów opisanych w § 1.


  §4


  Przy wykonywaniu czynności będących przedmiotem niniejszej umowy Akwizytor nie może korzystać z pomocy osób trzecich.


  §5


  Zleceniodawca wypłaci Akwizytorowi prowizję w wysokości % od każdej zawartej umowy i każdego zrealizowanego zamówienia, obliczoną na podstawie wystawionych faktur VAT.


  §6


  Wypłata należnej prowizji będzie dokonywana w oparciu o comiesięczne rozliczenia przedkładane Zleceniodawcy do zatwierdzenia i na podstawie wystawionych w oparciu o te rozliczenia faktur VAT.


  §7


  Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za . miesięcznym wypowiedzeniem.


  §8


  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


  §9


  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.


  §10


  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


   


   

                   

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.