Umowa agencyjna


   


   


  Zawarta dnia w pomiędzy  zam. w ,


  zwanym dalej Zleceniodawcą,


  a  zam. w ,


  zwanym dalej Agentem
  § 1


  Zleceniodawca powierza Agentowi prowadzenie w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy sprzedaży następujących towarów  § 2


  Agent będzie prowadził działalność w lokalu zwanym dalej sklepem położonym w

  przy ul. należącym do Zleceniodawcy.


  § 3


  Sklep otwarty będzie codziennie (wyłączając niedziele i święta) od godziny do godziny w soboty od godziny  do godziny .

  Agent rozpocznie działalność dnia


  § 4


  Zleceniodawca przekaże sklep Agentowi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego


  najdalej do dnia . Protokół określający szczegółowo wartość przejętego mienia i warunki, na jakich dokonano przekazania będzie stanowił załącznik do umowy.


  § 5


  Agent ma prawo zatrudniać do pomocy w prowadzeniu sklepu osoby trzecie na podstawie umowy o pracę. Wszelkie wydatki z tego tytułu obciążają Agenta. Ryzyko związane z zatrudnieniem tych osób ponosi Agent.


  § 6


  Umowa zawarta jest na okres od dnia do dnia . Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Za zgodą stron umowa może być rozwiązana w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia


  § 7


  Zleceniodawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Agent, narusza postanowienia niniejszej umowy oraz jeżeli:


  1) popełnił w czasie trwania umowy przestępstwo związane z prowadzoną działalnością,


  2) ukrywał faktycznie osiągane obroty, co zostało stwierdzone w toku kontroli,


  3) działa na szkodę klientów,


  § 8


  Zleceniodawca zobowiązany jest do wydawania z własnego magazynu Agentowi towarów przeznaczonych do sprzedaży w sklepie codziennie do godziny


  § 9


  Prowizja Agenta wynosi % od wykonanego obrotu sklepu i będzie wypłacana w każdy poniedziałek. Wpływy ze sprzedaży Agent będzie przelewał codziennie na konto należące do Zleceniodawcy.


  § 10


  Zleceniodawca przyznaje Agentowi ryczałt na drobne wydatki w wysokości

  (słownie ) na miesiąc, bez obowiązku ich udokumentowania.


  § 11


  Zleceniodawca oświadcza że sklep jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków.


  § 12


  Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzania w uzgodnionych z Agentem terminach okresowych kontroli prawidłowości prowadzenia placówki i wykorzystania powierzonego mienia.


  § 13


  1.Agent ponosi odpowiedzialność za niedobory w powierzonym mu mieniu oraz towarach. Niedobory w powierzonym Agentowi mieniu lub towarach stwierdzone w wyniku przeprowadzonej kontroli, Agent zobowiązuje się natychmiast uregulować. W przypadku nieuregulowania ich w terminie  dni od daty podpisania protokołu kontrolnego zostaną one pokryte ze złożonego zabezpieczenia.


  2.Nadwyżki towarowe liczone będą w zysk Zleceniodawcy.


  3. Na zabezpieczenie należności od Agenta za utratę wyposażenia sklepu oraz niedobory towarów Agent złoży u Zleceniodawcy weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową upoważniającą Zleceniodawcę do wypełnienia weksla do sumy zł . Jeżeli weksel nie zostanie wykorzystany przez Zleceniodawcę to zostanie on zwrócony Agentowi po upływie terminu niniejszej umowy.


  § 14


  Agent zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji sprzedaży wg następujących zasad  § 15


  Wydatki związane z eksploatacją sklepu ponosi .


  § 16


  Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


  § 17


  W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.


  § 18


  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


   


   


                          

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.