Umowa dzierżawy


   


   


   


  Zawarta dnia w pomiędzy:


  , zwanym dalej Wydzierżawiającym,


  a


  , zwanym dalej Dzierżawcą.
  § 1


  Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do używania i pobierania pożytków:


  § 2


  1.Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas od  do 


  2.Stronom służy prawo rozwiązania umowy z zachowaniem  okresu wypowiedzenia.


  § 3


  1.Strony ustalają, że z tytułu dzierżawy Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu czynsz w wysokości zł miesięcznie. Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do dnia każdego miesiąca, do rąk Wydzierżawiającego.


  2.Dzierżawca obowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z własnością lub posiadaniem przedmiotu dzierżawy oraz ponosić koszty jego zabezpieczenia.


  3. Podniesienie czynszu dzierżawnego może nastąpić po uprzednim zawiadomieniu Dzierżawcy na miesiące naprzód przed planowaną podwyżką.


  § 4


  Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli dzierżawca zalega z zapłatą czynszu za pełne okresy płatności, gdy używa przedmiotu dzierżawy niezgodnie z jego przeznaczeniem, bądź oddaje go do używania innym osobom bez zgody Wydzierżawiającego.


  § 5


  Dzierżawca będzie używał przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, na własny koszt i nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody Wydzierżawiającego .


  § 6


  Dzierżawca ma obowiązek dokonywania napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie nie pogorszonym.


  § 7


  Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zwróci przedmiot dzierżawy Wydzierżawiającemu w stanie nie pogorszonym poza normalny stopień zużycia wynikający z prawidłowego gospodarowania.


  § 8


  Przedmiot dzierżawy pozostaje własnością Wydzierżawiającego.


  § 9


  Dzierżawcy nie wolno bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego oddawać przedmiotu dzierżawy do używania osobom trzecim, ani też oddawać w dalszą dzierżawę.


  § 10


  Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


  § 11


  Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi Dzierżawca.


  § 12


  W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


  § 13


  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


   


   


                               

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.