Umowa dzierżawy urządzenia


   


   


   


  Zawarta dnia w pomiędzy:


  ,, zwanym dalej Wydzierżawiającym,


  a


  ,, zwanym dalej Dzierżawcą.
  §1


  Wydzierżawiający oświadcza, iż jest właścicielem , rok prod.  przedmiotowe urządzenie oddaje Dzierżawcy w dzierżawę.


  §2


  Dzierżawca oświadcza, że znany jest mu stan techniczny urządzenia, które w dzierżawę przyjmuje z dniem zawarcia niniejszej umowy.


  §3


  Umowa zostaje zawarta na okres od do


  §4


  Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości miesięcznie, płatny z dołu do  każdego miesiąca na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wydzierżawiającego.


  §5


  Dzierżawca zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem oraz nie dokonywać w nim zmian bez zgody Wydzierżawiającego.


  §6


  Dzierżawca zobowiązuje się ubezpieczyć na własny koszt przedmiot dzierżawy oraz ponosić wydatki związane z wszelkimi remontami i naprawą urządzenia.


  §7


  Dzierżawca zobowiązuje się nie poddzierżawiać ani w jakikolwiek sposób obciążać przedmiotu dzierżawy prawami osób trzecich bez zgody Wydzierżawiającego.


  §8


  Wydzierżawiający udziela Dzierżawcy prawa pierwokupu sprzętu będącego przedmiotem niniejszej umowy.


  §9


  1. Tytułem zabezpieczenia praw Wydzierżawiającego wynikających z niniejszej umowy Dzierżawca wniesie na rachunek Wydzierżawiającego kaucję w wysokości  złotych. Kaucja będzie zwrócona Dzierżawcy po zakończeniu umowy, po potrąceniu z niej ewentualnych należności czynszowych, bądź kosztów naprawy sprzętu.


  2. W razie gdyby Dzierżawca skorzystał z prawa pierwokupu, kaucja zostanie zaliczona na poczet ceny urządzenia.


  §10


  Wydzierżawiający może rozwiązać umowę w razie zalegania przez Dzierżawcę z należnym czynszem przez okres miesięcy, lub gdy Dzierżawca naruszy postanowienia § 7.


  §11


  Strony ustalają iż z chwilą zawarcia umowy urządzenie zostanie wniesione na listę środków trwałych Dzierżawcy Dzierżawca będzie czynił odpisy amortyzacyjne.


  §12


  Po zakończeniu umowy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w stanie nie pogorszonym z uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia.


  §13


  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


  §14


  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.


  §15


  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


   


   


                   

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.