Umowa dzierżawy nieruchomości


   


   


  Zawarta dnia  w pomiędzy:


  , ,zwanym dalej Wydzierżawiającym,


  a


  ,, zwanym dalej Dzierżawcą.

  §1


  Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości o powierzchni , położonej , ujawnionej w księdze wieczystej , prowadzonej przez Sąd Rejonowy w


  §2


  Wydzierżawiający wydzierżawi Dzierżawcy część nieruchomości opisanej w § 1, oznaczonej jako działka nr na planie stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.


  §3


  Dzierżawca oświadcza, że przyjmuje działkę w dzierżawę i zobowiązuje się prowadzić na niej


  §4


  Dzierżawca może za zgodą Wydzierżawiającego usytuować na działce nie związany trwale z gruntem obiekt o rozmiarach nie wymagających zezwoleń wynikających z prawa budowlanego.


  §5


  W razie postawienia obIektu opisanego w § 4. Wydzierżawiający dokona podłączenia do instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacji na własny koszt.


  §6


  Tytułem czynszu Dzierżawcz zapłaci Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości zł rocznie.


  §7


  Dzierżawca bez zgody Wydzierżawiającego nie może poddzierżawić przedmiotu niniejszej umowy.


  §8


  Umowa zostaje zawarta na okres od do


  §9


  Umowa może być rozwiązana za wypowiedzeniem, jeżeli przez 2 kolejne okresy zalegać będzie z zapłatą należności wynikających z §6.


  §10


  Wydzierżawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku:


  1. postawienia obiektu innego niż w § 5,


  2. prowadzenia innej działalności niż określona w §3 ,


  3. nie zrealizowania zobowiązań czynszowych,


  4. poddzierżawienia przedmiotowej działki bez zgody Wydzierżawiającego.


  §11


  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


  §12


  Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla miejsca zawarcia umowy.


  §13


  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.


  §14


  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


   


   


                            

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.