Umowa o roboty budowlane


   


   


  Zawarta dnia w pomiędzy:


  z siedzibą w ,


  reprezentowanym przez: ,


  zwanym dalej Zamawiającym,


  a


   z siedzibą w ,


  reprezentowanym przez: , zwanym dalej Wykonawcą.


   


  § 1


  Wykonawca zobowiązuje się do wybudowania Zamawiającemu obiektu , wykonanego zgodnie

  z zasadami wiedzy technicznej i dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.


  § 2


  Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz zakres poszczególnych zadań inwestycyjnych określa uzgodniony przez strony harmonogram realizacji inwestycji, stanowiący integralną część niniejszej umowy


  § 3


  Zamawiający obowiązany jest:


  Przekazać Wykonawcy dokumentację projektową oraz plan znajdujących się na terenie budowy urządzeń podziemnych w terminie do dnia


  Udostępnić Wykonawcy plac budowy oraz pobór wody i energii elektrycznej w terminie do dnia . Przekazanie placu budowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania.


  Zapewnić nadzór inwestorski.


  § 4


  1. Roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez  Wykaz materiałów stanowi załącznik do niniejszej umowy.


  2. zapewni maszyny i urządzenia, niezbędne do realizacji i wyposażenia inwestycji. Terminy i zakres dostaw określa uzgodniony przez strony harmonogram dostaw,


  3. Materiały i urządzenia, które dostarcza Zamawiający, przekazane zostaną Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania.


  4. Materiały dostarczone przez Wykonawcę rozliczane będą na podstawie faktur, płatnych w terminie dni od daty przedstawienia ich Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.


  § 5


  1. Wynagrodzenie Wykonawcy obliczane jest na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.


  2. Wykonawca może żądać podwyższenia umówionego wynagrodzenia, jeżeli w toku realizacji inwestycji zajdzie konieczność przeprowadzenia prac dodatkowych, nie objętych zestawieniem, o którym mowa w pkt. 1.


  Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli prace dodatkowe wykona bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.


  Zgody Zamawiającego nie wymagają prace dodatkowe o wartości nie przekraczającej zł.


  3. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie faktur częściowych, po dokonaniu odbioru poszczególnych zadań inwestycyjnych. Ostateczne rozliczenie między stronami nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę w terminie dni od daty odbioru końcowego.


  4. Termin płatności wynosi dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.


  § 6


  1.Przedstawicielem Zamawiającego będzie kierownik budowy w osobie


  2.Przedstawicielem Wykonawcy będzie kierownik robót w osobie .


  § 7


  1. O terminie odbioru częściowego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie, co najmniej z  dniowym wyprzedzeniem. Termin ten w przypadku odbioru końcowego wynosi dni.


  2. Do dokonania odbioru każda ze stron wyznaczy po przedstawicieli.


  3. Dokumentami stwierdzającymi dokonanie odbioru są protokoły zdawczo-odbiorcze, podpisane przez strony uczestniczące w odbiorze. Protokoły te stanowią podstawę do wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej, o których mowa w §5 pkt. 3 niniejszej umowy.


  § 8


  Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe na terenie budowy w okresie od chwili przejęcia terenu od Zamawiającego do chwili odbioru końcowego obiektu. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców.


  § 9


  Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli:


  Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac poza terminy określone w harmonogramie realizacji inwestycji tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, aby zakończono inwestycję w umówionym terminie.


  Wykonawca realizuje inwestycję w sposób sprzeczny z treścią niniejszej umowy.


  W toku odbioru stwierdzono wady istotne, nie nadające się do usunięcia.


  § 10


  Wadą istotną jest wada uniemożliwiająca wykorzystanie obiektu określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.


  § 11


  1. W razie stwierdzenia istnienia wady zmniejszającej wartość lub użyteczność obiektu, Zamawiający obowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie dni od daty wykrycia wady.


  2. Istnienie wady stwierdza się protokołem, po przeprowadzeniu oględzin, w których mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez strony.


  3. W razie stwierdzenia wady, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokołem.


  4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, a wada nie jest istotna, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w §5 niniejszej umowy.


  § 12


  Strony zastrzegają następujące kary umowne:


  1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:


  zwłoki w wykonaniu robót poza terminy określone w harmonogramie realizacji inwestycji w wysokości

  za każdy dzień zwłoki


  zwłoki w usunięciu wad poza termin wyznaczony zgodnie z treścią §10 niniejszej umowy w wysokości

  za każdy dzień zwłoki.


  2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie:


  - zwłoki w dostarczeniu dokumentacji, o której mowa w § 3 pkt. 1 niniejszej umowy, poza termin tam określony, w wysokości zł za każdy dzień zwłoki,


  - zwłoki w przekazaniu placu budowy poza termin określony w § 3 pkt. 2 niniejszej umowy w wysokości zł za każdy dzień zwłoki,


  - zwłoki w dostarczeniu materiałów i urządzeń poza terminy określone w harmonogramie dostaw w wysokości zł za każdy dzień zwłoki,


  - odstąpienia przez Zamawiającego od umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada, w wysokości


  § 13


  Obok kary umownej każda ze stron może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do rzeczywistej straty, jaką poniesie strona.


  § 14


  Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.


  § 15


  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają: Kodeks Cywilny ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.)


  § 16


  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


   


   


                    

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.