Umowa zlecenia


   


   


  Zawarta dnia w pomiędzy


  ,


  zwanym dalej Zleceniodawcą , a  zwanym dalej Zleceniobiorcą.
  § 1


  Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy dokonanie następującej czynności:  dla Zleceniodawcy i w jego imieniu.


  § 2


  Zleceniobiorca nie powierzy dokonania czynności prawnej o której mowa w § 1 osobie trzeciej.


  § 3


  1.Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości zł.


  2. Od kwoty wynagrodzenia potrącona zostanie zaliczka na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  § 4


  Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują całkowicie zobowiązania Zleceniodawcy na rzecz Zleceniobiorcy z tytułu dokonanej przez niego czynności prawnej o której mowa w § 1 niniejszej umowy.


  § 5


  W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


  § 6


  Zleceniobiorca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania ww. pracy.


  § 7


  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


                    

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.