Umowa zlecenia udziału w posiedzeniu


   


   


  Zawarta dnia w pomiędzy


  przy ul. ,


  zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym pod nr Rej. ,


  reprezentowanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej  zwaną dalej Spółką,


  a


   zam. w przy ul. 


  legitymującym się dowodem osobistym seria  nr zwanym dalej Zleceniobiorcą.
  § 1


  Spółka zleca Zleceniobiorcy wzięcie udziału w posiedzeniu Zarządu Spółki, które odbędzie się dnia

  o godz. w siedzibie Spółki.


  § 2


  Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej.


  § 3


  Za wzięcie udziału w posiedzeniu Spółka wypłaci Zleceniobiorcy kwotę zł.


  § 4


  W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


  § 5


  Umowę sporządzono w  jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma Zleceniobiorca.


      


                  

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.