Umowa akwizycji


   


   


  Zawarta dnia w pomiędzy  zwanym dalej Zleceniodawcą,


  a  zwanym dalej Akwizytorem.
  §1


  Akwizytor zobowiązuje się do stałego pozyskiwania na rzecz Zleceniodawcy zamówień na oferowane przez Zleceniodawcę towary, jak również do sprzedaży tych towarów.


  §2


  Zleceniodawca dostarczy Akwizytorowi aktualną ofertę sprzedaży, wraz z cennikiem.


  § 3


  Zleceniodawca udzieli Akwizytorowi pełnomocnictwa na dokonywanie czynności o których mowa w § 1.


  §4


  1.Akwizytor otrzyma wynagrodzenie w formie prowizji w wysokości % wartości pozyskanych zamówień oraz sprzedanych towarów.


  2.W przypadku pozyskania zamówienia prowizja płatna będzie w ciągu dni od momentu zrealizowaniu transakcji przez Zleceniodawcę z klientem pozyskanym przez Akwizytora.


  3.W przypadku sprzedaży towaru bezpośrednio przez Akwizytora prowizja będzie wypłacana w ciągu dni od momentu sprzedaży towaru.


  §5


  1.Umowa zawarta zostaje na czas od  do ,


  2. Strony mogą rozwiązać umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia.


  §6


  Koszty związane z realizowaniem niniejszej umowy ponosi Akwizytor.  §7


  Wszelkie zmiany umowy winny być dokonywane w formie pisemnej.


  §8


  W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego o umowie agencyjnej.


  §9


  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednych dla każdej ze stron.


   


   


   


                             

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.