Umowa zlecenia 


   


   


  Zawarta dnia w pomiędzy:  zwanym dalej Zleceniodawcą,


  a  zwanym dalej Zleceniobiorcą.
  § 1


  Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania następującą pracę:  § 2


  Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas od do


  § 3


  1. Zleceniodawca wypłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości zł za miesiąc. Wynagrodzenie będzie wypłacane do dnia .


  2. Od kwoty wynagrodzenia potrącona zostanie zaliczka na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  § 4


  W przypadku stwierdzenia wad w wykonanej pracy Zleceniobiorca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie dni od daty zgłoszenia.


  § 5


  Zleceniobiorca wykona pracę o której mowa w § 1 osobiście. Nie może powierzyć jej wykonania osobom trzecim.


  § 6


  Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania pracy o jakiej mowa w § 1 niniejszej umowy.


  § 7


  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


  § 8


  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


   


                      

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.