Umowa użytkowania


   


   


  Zawarta  w pomiędzy:


  ,


  zwaną dalej Użytkownikiem,


  a  zwaną dalej Właścicielem.
  §1


  Właściciel oświadcza, że 


  §2


  Właściciel oddaje do używania Użytkownikowi opisaną w § 1.  §3


  Użytkownik przed zainstalowaniem tablicy reklamowej przedłoży jej projekt Właścicielowi do akceptacji.


  §4


  Właściciel wyraża zgodę na 


  §5


  Użytkownik poniesie wszelkie koszty związane z:  §6


  Umowa zostaje zawarta na czas od  do


  §7


  Po wygaśnięciu umowy Użytkownik zobowiązuje się 


  §8


  Z tytułu użytkowania Użytkownik zobowiązany jest płacić Właścicielowi   


  §9


  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


  §10


  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory wynikłe na tle jej stosowania poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.


  §11


  Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


                            

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.