Umowa użyczenia


   


   


  Zawarta dnia w pomiędzy  zwanym dalej Użyczającym,


  a  zwanym dalej Biorącym.
  § 1


  Przedmiotem użyczenia jest , którego Użyczający jest właścicielem. Użyczający oświadcza, że przedmiot użyczenia jest sprawny i w dobrym stanie technicznym.


  § 2


  Biorący potwierdza pisemnie odbiór opisanego wyżej przedmiotu użyczenia poniżej tekstu niniejszej umowy.


  § 3


  Biorący zapewnia, że będzie używał przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponadto zobowiązuje się nie oddawać go do używania osobom trzecim, w przeciwnym wypadku Użyczający ma prawo natychmiast od umowy odstąpić.


  § 4


  Koszty używania rzeczy ponosi Biorący. Na Biorącym ciąży również obowiązek dokonywania napraw przedmiotu oddanego do używania.

  § 5


  Użyczający oddaje Biorącemu do bezpłatnego używania przedmiot użyczenia wymieniony w § 1na okres od dnia do dnia . Po upływie niniejszego terminu na Biorącym ciąży obowiązek zwrotu przedmiotu użyczenia w stanie nie pogorszonym.


  § 6


  Wszelkie ewentualne zmiany umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


   

  § 7


  W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.


  § 8


  Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

                     

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.