Umowa użyczenia samochodu


   


  Zawarta dnia w pomiędzy  zwanym dalej Użyczającym,


  a  zwanym dalej Biorącym.
  § 1


  1 .Przedmiotem użyczenia czyni się samochód marki koloru


  o numerach rejestracyjnych , numer silnika


  numer nadwozia ,


  rok produkcji , którego Użyczający jest właścicielem.


  2.Użyczający oświadcza, że samochód oddany do użyczenia jest sprawny i w dobrym stanie technicznym posiada na stanie sprawną gaśnicę, koło zapasowe, radio marki  oraz zestaw narzędzi. Wraz z samochodem Użyczający wydaje Biorącemu kluczyki do samochodu, dowód rejestracyjny oraz polisę OC na rok . W momencie wydania samochodu bak jest .


  § 2


  Wszelkie ewentualne zmiany umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


  § 3


  Biorący potwierdza pisemnie odbiór opisanego wyżej samochodu poniżej tekstu niniejszej umowy.


  § 4


  Biorący zapewnia, że będzie używał przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponadto zobowiązuje się nie oddawać go do używania osobom trzecim, w przeciwnym wypadku Użyczający ma prawo natychmiast od umowy odstąpić.


  § 5


  Koszty używania rzeczy ponosi Biorący. Na Biorącym ciąży również obowiązek dokonywania drobnych napraw samochodu oddanego do używania.


  § 6


  Użyczający oddaje Biorącemu do bezpłatnego używania samochód opisany w § 1na okres od dnia do dnia . Po upływie niniejszego terminu na Biorącym ciąży obowiązek zwrotu samochodu wraz z rzeczami wymienionymi w § 1 niniejszej umowy w stanie nie pogorszonym, ponadto samochód będzie zatankowany .


  § 7


  W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.


  § 8


  Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


   

                            

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.