Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości


   
  Zawarta  w pomiędzy:


   zamieszkałym w legitymującym się


  wydanym przez


  zwany dalej Zlecającym,


  a:  zwanym dalej Pośrednikiem,
  §1


  Zlecający powierza, a Pośrednik zobowiązuje się do pośredniczenia w zawarciu przez Dającego zlecenie umowy sprzedaży:
  §2


  1.Dający zlecenie oświadcza że: 


  2.Na dowód okoliczności wskazanych w ust. 1 


  §3


  1.Cenę sprzedaży Zlecający ustala na kwotę


  2.Zlecający w uzasadnionym przypadku obniży cenę sprzedaży w zależności od sytuacji na rynku.


  §4


  1.W razie zawarcia przez Zlecającego umowy sprzedaży z osobą wskazaną przez Pośrednika, tytułem wynagrodzenia Zlecający zapłaci Pośrednikowi prowizję w wysokości % ceny sprzedaży.


  2.W razie zawarcia przy udziale Pośrednika umowy za cenę przekraczającą kwotę, wskazaną w § 3, Zlecający zapłaci Pośrednikowi prowizję w wysokości % różnicy między uzyskaną ceną sprzedaży a kwotą wskazaną w § 3.


  §5


   Zapłata prowizji nastąpi w dniu zawarcia przez Zlecającego umowy sprzedaży


  §6


   Pośrednik zobowiązany jest do przygotowania wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży.


  §7


  1.Umowa niniejsza została zawarta na okres od  do 


  2.Pośrednik zachowuje prawo do prowizji, o której mowa w § 4, gdy po upływie okresu, wskazanego w ust. 1, Zlecający zawarł umowę sprzedaży nieruchomości z osobą wskazaną przez Pośrednika.


  §8


   W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


  §9


  Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.


  §10


  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


      

                                      

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.