Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

   


   


   


   


   


  W dniu pomiędzy z siedzibą w  reprezentowaną przez zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,


  a  z siedzibą w reprezentowanym przez zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą została zawarta umowa o treści następującej:


   


  Przedmiot umowy


  § 1


  1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego pisemnej oferty z dnia wraz z załącznikami do niej, sporządzonej na podstawie projektu technicznego z dnia stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.

  Zakres robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy jest określony w ofercie.


  2. Przedmiotem umowy jest 


  Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, „pod klucz”, po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych na ruchu w obecności Zamawiającego w zakresie objętym ofertą.


  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego przedmiotu umowy określonego w § 7 niniejszej umowy.


  4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.


  § 2


  1. Przedmiot umowy zostanie wykonany zarówno z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, jak i zakupionych przez Zamawiającego.

  2. Wykaz materiałów, maszyn i urządzeń, dostarczanych przez Zamawiającego wraz z Harmonogramem Dostaw stanowi załącznik nr 3 do umowy.


  3. Wykaz materiałów, maszyn i urządzeń dostarczanych przez Wykonawcę wraz z Harmonogramem Dostaw stanowi załącznik nr 2 do umowy.


  4. Wszystkie materiały i robocizna powinny być zgodne z wymaganiami projektu wstępnego, normami polskimi, posiadać stosowny atest oraz być zgodne z poleceniami inspektora nadzoru i poddawane bieżąco takim testom w miejscu wyprodukowania lub na placu budowy, jakich wymagać będzie inspektor nadzoru. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania testów i zbadania jakości, wagi lub ilości użytych materiałów oraz dostarczy przed ich użyciem próbki i atesty materiałów wymagane przez inspektora nadzoru i odpowiednie instytucje.


  Wszystkie próbki i atesty Wykonawca dostarczy na własny koszt. Koszty przeprowadzenie testów ponosić będzie Wykonawca.


   


  Terminy realizacji


  § 3


  1. Załączony Rzeczowo-Finansowy Harmonogram, stanowiący załącznik nr 4 umowy, jest dokumentem zobowiązującym Wykonawcę do dotrzymania terminów realizacji od momentu przekazania placu budowy.

  Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania umowy obejmuje również termin przeznaczony na usunięcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru technicznego przedmiotu umowy usterek i wad.


  2. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:


    - Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu


    - Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu


    - Zakończenie robót nastąpi w dniu


  Terminy pośrednie, rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zakresów prac, znajdują się w załącznikach nr 4 i 5 do niniejszej umowy.


  3. Zamawiający oświadcza, że zapewni pełne pokrycie zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w postaci środków finansowych na rachunku nr w  Obowiązki Zamawiającego


  § 4


  Do obowiązków Zamawiającego należy:

  1. Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokołu przekazania.


  2. Dostarczenie zatwierdzonej przez niego oferty oraz planu sytuacyjno- wysokościowego wraz z uzbrojeniem terenu znajdujących się na terenie placu budowy urządzeń podziemnych.


  3. Przekazanie Wykonawcy dziennika budowy.


  4. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.


  5. Koordynacja robót.


  6. Dostarczenie Wykonawcy pozwolenia budowlanego oraz innych niezbędnych zezwoleń, atestów, mediów itp.


  7. Dostarczenie zezwolenia warunkowego na prace przygotowawcze.


  8. Dostarczenie mapy ewidencyjnej gruntu.


  9. Zapłata umówionego wynagrodzenia.


  10. Odebranie wykonanych robót.


  11. Dostarczenie Wykonawcy projektu technicznego, zatwierdzonego przez Zamawiającego wraz z wykazem rysunków i pisemnym oświadczeniem o jego kompletności.  Obowiązki Wykonawcy


  § 5


  1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

  1) Wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z projektem technicznym, stanowiącym załącznik do oferty zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi oraz w terminach zgodnych z Rzeczowo-Finansowym Harmonogramem, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy


  2) Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież oraz dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem robót planu organizacji budowy, a także dostarczenie w dniu podpisania niniejszej umowy technologii. Dostarczenie wszystkich niezbędnych zezwoleń, atestów, mediów itp.


  3) Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań podwykonawców. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie . Kierownik budowy jest - w granicach posiadanego upoważnienia - przedstawicielem Wykonawcy.


  4) Zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników.Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.


  5) Przestrzeganie tajemnicy służbowej i niepodawanie do wiadomości osób trzecich treści umowy oraz dokumentacji, co potwierdzi podpisaniem dokumentu - Zobowiązanie Tajności, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej umowy.


  6) Zawarcie umów o ubezpieczenie robót, realizowanych przez Wykonawcę i jego podwykonawców od odpowiedzialności cywilnej i przedstawienie jej kopii w ciągu 10 dni od dnia przekazania placu budowy w związku z przejściem na Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za:


  a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,


  b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy.


  Wszystkie koszty związane z zawarciem w/w umów ubezpieczenia oraz opłacania składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę.


  Kserokopia umowy ubezpieczenia budowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy.


  7) Pełnienie nadzoru nad odebranymi branżowo elementami zadania inwestycyjnego.


  8) Utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez:


  a) ochronę mienia,


  b) oznakowanie terenu budowy,


  c) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,


  d) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego,


  e) usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy,


  f) wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót.


  9) Ponoszenie kosztów wykonania i bieżącego utrzymywania dróg wewnętrznych dla potrzeb budowy oraz dróg zewnętrznych wokół terenu budowy, a także ogrodzenia, chodników, doprowadzenia wody, energii elektrycznej, łączności itp. do placu budowy.


  10) Pokrywania wszystkich kosztów i opłat, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy a w szczególności za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie oraz z tytułu korzystania z linii telefonicznej, zajęcia chodników oraz jezdni itp.


  11) Prowadzenie dziennika budowy.


  12) Zawarcie umów z podwykonawcami wskazanymi przez Zamawiającego w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy.


  13) Opracowanie w terminie 2 tygodni od otrzymania dokumentacji projektowej i technicznej wspólnie z innymi Wykonawcami wskazanymi przez Zamawiającego Harmonogramu Realizacji Robót i przedłożenie go Zamawiającemu do zatwierdzenia.


  14) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego


  15) Informowanie inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy.


  16) Przedstawienie planu organizacji budowy.


  17) Odpłatne zabezpieczenie na terenie budowy inspektorom nadzoru Zamawiającego oraz pracownikom biura projektów po jednym pomieszczeniu .


  18) Przeprowadzenie pełnego rozruchu technologicznego wszystkich urządzeń i maszyn, podlegających rozruchowi technologicznemu wchodzących w zakres oferty.


  2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu budowy w związku z prowadzonymi robotami.


  Nadzór


  § 6


  1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje z inspektorem nadzoru budowlanego oraz z inspektorami branżowymi.

  Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie:


    - w zakresie robót budowlanych 


    - w zakresie robót elektrycznych


    - w zakresie robót instalacyjno-klimatyzacyjnych


  2. Nadzór autorski i projektowy będzie pełniony przez


  3. Inspektorzy nadzoru są - w granicach posiadanego upoważnienia - odpowiednio przedstawicielami Zamawiającego.


  4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić branżowym inspektorom nadzoru oraz wszystkim upoważnionym przez nich osobom dostęp do placu budowy.


  5. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru i projektanta, które są zgodne z obowiązującymi przepisami.


  Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

  § 7


  1. Ustala się ryczałtowe wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości odpowiadającej wartości  US dolarów (słownie ).

  Wartość wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna do końca realizacji przedmiotu niniejszej umowy.


  2. Wynagrodzenie zawiera podatek VAT, który naliczony będzie w wystawionych fakturach według stawki obowiązującej dla danego rodzaju robót.


  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu materiałów i urządzeń, jeśli ich cena będzie niższa od ceny podanej w kosztorysie, sporządzonym przez Wykonawcę.


  3. Wykonanie robót dodatkowych nie objętych zatwierdzoną przez Zamawiającego ofertą, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszej umowy, może nastąpić jedynie na podstawie aneksu, sporządzonego w oparciu o zlecenie otrzymane od Zamawiającego.


  Wykonanie robót dodatkowych nie objętych zleceniem Zamawiającego nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę.Koszt tych robót będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę.


  4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tytułem wynagrodzenia za wykonane poszczególne roboty kwotę stanowiącą procent całkowitego wynagrodzenia za dany rodzaj robót, wskazany w ofercie, (załącznik nr 6 do niniejszej umowy) oraz w rzeczowo-finansowym harmonogramie (załącznik nr 4 do niniejszej umowy), równy procentowi jaki stanowią wykonane roboty, za które wystawiono fakturę, w całości robót danego rodzaju.


  5. Właściwy branżowo inspektor nadzoru sprawdza w ciągu 7 dni przed wystawieniem faktur miesięcznych i potwierdza swoim podpisem zgodność zakresu wykonanych robót z rzeczowo-finansowym harmonogramem realizacji modernizacji budynku


  6. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę w złotych polskich.Suma w złotych będzie równowartością sumy w dolarach amerykańskich według kursu skupu NBP obowiązującego w dniu zapłaty faktury.


  7. Za wszelkie przekroczenia ustalonego ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy oraz wynagrodzeń za poszczególne rodzaje robót Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność finansową.


  8. W razie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót objętych ofertą, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszej umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmując za podstawę będące następstwem ograniczenia robót zmniejszenie ilości zużytych materiałów, mniejszy stopień zużycia maszyn i urządzeń oraz zmniejszenie nakładów pracy na wykonanie przedmiotu umowy.


  9. Należności Wykonawcy za wykonane roboty będą rozliczane w okresach miesięcznych na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę pod warunkiem ich zatwierdzenia przez właściwego branżowo inspektora nadzoru Zamawiającego i podpisania przez niego protokołu odbioru częściowego lub końcowego.


  10. Zatwierdzone przez właściwego branżowego inspektora nadzoru kwoty (nie obejmujące podatku VAT) za poszczególne wykonane roboty nie mogą przekroczyć ryczałtu przyjętego dla poszczególnych robót w ofercie, stanowiącej załącznik nr 6 oraz w rzeczowo-finansowym harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy.


  11. Faktury częściowe wystawiane przez Wykonawcę za wykonane roboty oraz faktura końcowa będą przez Zamawiającego realizowane nie później niż w terminie 21 dni od daty ich otrzymania, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w nr rachunku 


  12. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego.


  Wykonawca uzasadni kwotę do wypłaty z tytułu faktury końcowej  wyodrębniając ilości robót nie objęte wystawionymi poprzednio fakturami częściowymi.


  13. Właściwy branżowo inspektor nadzoru w ciągu 14 dni sprawdza zgodność zakresu wykonanych robót, stanowiących podstawę do wystawienia faktury końcowej .


  14. Jeżeli do wykonanych robót i zamontowanych urządzeń wymagane są instrukcje obsługi i eksploatacji, Wykonawca dostarczy je w terminie 7 dni.W razie niedostarczenia ich w tym terminie, Zamawiający ma prawo wstrzymać Wykonawcy płatność faktury końcowej.


  15. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i jego nazwa brzmi:

   Nr NIP:


  Wykonawca oświadcza, że jest podatkiem VAT i jego nazwa brzmi:

  Nr NIP:


  Zamawiający oświadcza, że upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT za roboty, będące przedmiotem umowy, bez podpisu przedstawiciela Zamawiającego, upoważnionego do otrzymywania faktur VAT.


  16. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia.


  17. Wprowadza się kaucję w wysokości 10 % kwoty każdej faktury częściowej, wystawianej przez Wykonawcę za wykonane roboty.Zamawiający zatrzymuje kwotę kaucji z każdej faktury przedstawionej mu do zapłaty. Po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający zwolni 50% kwoty zatrzymanej z tytułu kaucji . Pozostałe 50% zwolni po wygaśnięciu okresu rękojmi .


  Odbiór przedmiotu umowy


  § 8


  1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

  a) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie danego rodzaju robót,


  b) odbiory końcowe,


  c) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji.


  2. Przedmiot umowy dzieli się na następujące przedmioty odbioru końcowego wymienione w załączniku nr 4 do niniejszej umowy:


  3. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru robót wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiającego z określeniem daty zakończenia robót, natomiast inne odbiory tylko wpisem do dziennika budowy. Autor projektu technicznego stwierdza zgodność wykonania z projektem swoim podpisem w dzienniku budowy oraz w protokole nadzoru autorskiego.


  4. W ciągu 5 dni roboczych od daty doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia gotowości do odbioru, Zamawiający powołuje komisję odbioru i zakończy odbiór nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia zgłoszenia odbioru robót, o czym powiadamia Wykonawcę pisemnie. Zakończenie prac komisji spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru, jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia robót, określonym przez Wykonawcę w powiadomieniu o gotowości odbioru robót.


  Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji odbioru sporządzone zostaną protokoły określające wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.


  Protokoły odbioru podpisane przez strony umowy Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.


  Protokoły te będą stanowić podstawę do wystawienia faktur.


  5. Odbioru częściowego dokonuje właściwy branżowo inspektor nadzoru, natomiast odbiór końcowy i ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i odpowiednich instytucji.


  Właściwy branżowo inspektor nadzoru - po stwierdzeniu zakończenia robót podlegających odbiorowi - wydaje Wykonawcy potwierdzenie ich zakończenia. W odniesieniu do robót podlegających odbiorowi końcowemu i ostatecznemu właściwy branżowo inspektor nadzoru sprawdza również kompletność przekazanych mu przez Wykonawcę dokumentów.


  6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający odstępuje od odbioru, do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin do ich usunięcia. Po usunięciu wad Wykonawca i Zamawiający podejmuje czynności określone w ust. 1 niniejszego §.


  7. Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień niniejszej umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego zdolność użytkową wykonanych robót.


  8. W razie stwierdzenia takich wad lub naruszeń w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może albo


  1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej robót albo


  2) zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo domagania sie od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.


  9. W czynnościach odbioru będą uczestniczyć kierownik budowy, inspektorzy nadzoru, przedstawiciel projektanta oraz przedstawiciele właściwych organów administracyjnych i instytucji.


  10. Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami próby i sprawdzenia techniczne.O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, nie później niż na 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń.


  11. Każdy inspektor nadzoru podpisuje odbiór częściowy po sprawdzeniu zgodności jego wykonania z projektem technicznym, technologią oraz po sprawdzeniu jego zgodności z obowiązującymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa.


  12. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, a także dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas budowy. Wykonawca zakończy wszystkie czynności odbioru w ciągu 7 dni.


  13. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację zamontowanych przez Wykonawcę maszyn i urządzeń wraz z gwarancjami na nie w dniu dokonania odbioru.


  14. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu od każdego z podwykonawców wymienionych w załączniku nr 5 do niniejszej umowy projekt powykonawczy w ciągu miesiąca od dokonania odbioru przedmiotu umowy.


  15. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości dokonania odbioru końcowego jest uzyskanie przez niego wszystkich przewidzianych w obowiązującym prawie atestów i zezwoleń co do urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.


  16. Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.


  17. Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.


  Nieodebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.  Odpowiedzialność z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady


  § 9


  Gwarancja

  1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty.Termin gwarancji wynosi 1 rok i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

  Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane maszyny i urządzenia, wystawione przez ich wytwórców.


  2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:


  1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,


  2) usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.


  3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.


  4. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zaliczyć karę umowną zgodnie z § 11 niniejszej umowy.


  Rękojmia

  1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie trzech lat od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy.

  2. O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.


  3. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc wszystkie wady odnoszące sie do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi.


  4. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.


  5. Zgłoszone przez branżowego inspektora nadzoru wady powinny być w terminie ustalonym przez strony umowy usunięte przez Wykonawcę, nie później jednak niż w terminie określonym w § 3 niniejszej umowy.


  Branżowy Inspektor nadzoru poświadcza usunięcie wad.


  6. Nieusunięcie przez Wykonawcę wad w terminie wskazanym w § 3 niniejszej umowy lub jeżeli chodzi o wady stwierdzone w czasie wykonywania przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy.


  7. Wady ujawnione w okresie rękojmi będą kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz prawidłowo oceniane pod względem przyczyny ich powstania według stanu na dzień sporządzenia protokołu.


  8. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed dokonaniem oględzin.


  9. Protokół z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezpośrednio po zakończeniu działania komisji


  10. Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określał Zamawiający, biorąc pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Wykonawcę.


  Odstąpienie od umowy


  § 10


  1. Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub wykończenie poszczególnych części lub całości przedmiotu umowy opóźnia się z winy Wykonawcy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową lub z Harmonogramem, Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzając poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.


  Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:


  1) nastąpienia upadłości Wykonawcy lub przedłożenia mu przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie jego upadłości,


  2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli,


  3) przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swej firmy, również w razie likwidacji w celu przekształcenia lub restrukturyzacji,


  4) zaniechania realizacji umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w razie przerwania wykonywania robót,


  5) nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót objętych niniejszą umową.


  2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstąpieniu przez Zamawiającego od umowy do:


  1) sporządzenia inwentaryzacji robót przy udziale Zamawiającego,


  2) przekazania placu budowy,


  3) zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia, określonego w § 7 niniejszej umowy, co nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli kara umowna nie pokryje wyrządzonej mu szkody.


  3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego.


  4. W razie niewywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie z obowiązków, wymienionych w § 10 niniejszej umowy Zamawiający ma prawo sporządzić na własną rękę i na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót oraz protokół przekazania terenu budowy, zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę oraz wprowadzić nowego Wykonawcę do dalszej realizacji robót na koszt dotychczasowego Wykonawcy.


  5. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia niezakończonych robót oraz placu budowy, o ile Zamawiający zleci takie zabezpieczenie.


  6. W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone przez Zamawiającego stanowią własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji.


  7. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z winy Wykonawcy właściwy branżowo inspektor nadzoru sprawdzi zakres robót wykonanych przez Wykonawcę oraz wartość wykonanych robót.


  Dodatkowymi kosztami, stanowiącymi różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z § 7 niniejszej umowy w odniesieniu do robót od realizacji których odstąpiono, a ceną wynegocjonowaną z nowym Wykonawcą, Zamawiający obciąży dotychczasowego Wykonawcę. Na poczet zabezpieczenia tych kosztów, Zamawiający zatrzymuje pełną kwotę wynagrodzenia z tytułu realizacji robót określonych w protokole inwentaryzacji.


  Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie w tym przypadku powiadomienie przez Zamawiającego o dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy z określeniem kwoty, jaka pozostała do uregulowania z tytułu wynagrodzenia za realizację prac określonych w protokole inwentaryzacji.


  Dopuszcza się w okresie zimowym w uzasadnionych przypadkach przerwę w prowadzeniu budowy.Przerwa ta będzie uzgadniana przez Komisję w składzie właściwy branżowo inspektor nadzoru Zleceniodawcy oraz kierownik budowy.


  8. Wykonawca może odstąpić od umowy:


  1) w razie nieterminowego płacenia należnego mu wynagrodzenia,


  2) oraz zawinionych przez Zamawiającego opóźnień w dostarczeniu pozwolenia na budowę i dokumentacji technicznej.


  9. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 9 Zamawiający zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia go o odstąpieniu od umowy przez Wykonawcę do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 7 niniejszej umowy.  Kary umowne


  § 11


  1. Za nieterminowe oddanie Zamawiającemu poszczególnych części lub całości przedmiotu umowy, za nieusunięcie w zakreślonym przez Zamawiającego terminie stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie trwania rękojmi wad i usterek oraz za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % wartości danej części lub całości zadania inwestycyjnego za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do kwoty w wysokości 15 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy.


  2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary.W razie zwłoki w zapłacie kary Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy.


  3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,3% wartości danej części lub całości zadania inwestycyjnego za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do kwoty w wysokości 15% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Wykonawcę z żądaniem zapłacenia kary z tytułu:


  1) zwłoki w przekazaniu pozwolenia na budowę,


  2) zwłoki w dostarczeniu dokumentacji technicznej,


  3) zwłoki w przekazaniu placu budowy,


  4) zwłoki w odbiorze końcowym robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy.  Odpowiedzialność odszkodowawcza


  § 12


  Niezależnie od kary umownej określonej w § 11 niniejszej umowy każda ze stron umowy zobowiązana jest do zapłacenia drugiej stronie odszkodowania za szkodę przekraczającą wysokość kar umownych, wyrządzoną na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.  Zastaw


  § 13


  W celu zabezpieczenia przysługujących mu z niniejszej umowy praw i roszczeń Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego prawo zastawu na wszystkich rzeczach ruchomych, znajdujących się na placu budowy.  Postanowienia końcowe


  § 14


  1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną część umowy dla swej ważności wymagają pisemnego aneksu.

  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.


  3. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy zgodnie poddają sądowi właściwemu według siedziby Zamawiającego.


  4. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy (załącznik nr 5), projekt techniczny (załącznik nr 1), wykaz materiałów, maszyn i urządzeń dostarczanych przez Wykonawcę (załącznik nr 2), wykaz materiałów, maszyn i urządzeń dostarczanych przez Zamawiającego (załącznik nr 3), Rzeczowo-Finansowy Harmonogram Realizacji Inwestycji (załącznik nr 4) oraz Zakres Ubezpieczenia Umowy (załącznik nr 6) i Zobowiązanie Tajności (załącznik nr 7).


  5. Umowa zostaje sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.


   


   


   

                               
  Załączniki:

  1. Projekt techniczny.


  2. Jakościowy i rodzajowy wykaz materiałów, maszyn i urządzeń dostarczanych przez Wykonawcę wraz z Harmonogramem Dostaw.


  3. Wykaz materiałów, maszyn i urządzeń dostarczanych przez Zamawiającego wraz z Harmonogramem Dostaw.


  4. Rzeczowo-Finansowy Harmonogram.


  5. Oferta.


  6. Zakres umowy ubezpieczenia budowy.


  7. Zobowiązanie Tajności.

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.