Umowa kupna - sprzedaży


   


   


  zawarta dnia w pomiędzy  zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą,


  a  zwanym w dalszej części umowy Kupującym.


   
  § 1


  Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje następujące rzeczy:  § 2


  Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę w wysokości zł . Zapłata nastąpi w następujący sposób


  § 3


  Sprzedawca dostarczy towar do magazynu Kupującego. Koszty transportu ponosi


  O dostawie towaru Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić Kupującego z dniowym wyprzedzeniem.


  § 4


  Towar będzie opakowany w


  § 5


  Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące sprzedawanych rzeczy.


  § 6


  Kupujący zobowiązuje się do zbadania sprzedanych mu rzeczy w ciągu  dni od daty ich odbioru. W wypadku stwierdzenia wad lub braków Kupujący prześle reklamację Sprzedawcy, który odpowie na nią w ciągu dni od momentu jej otrzymania.


  § 7


  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


  § 8


  Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.


  § 9


  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


   


                                      

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.