Umowa kredytu faktoringowego


   


  Zawarta w dniu pomiędzy ,


  reprezentowanym przez zwanym w dalszej części umowy


  Kredytobiorcą,


  a  reprezentowanym przez ,


  zwanym w dalszej części umowy Faktorem
  § 1


  1. Faktor udziela na wniosek Kredytobiorcy na warunkach określonych w niniejszej umowie kredytu w kwocie odpowiadającej sumie wierzytelności głównych wynikających z wystawionych przez Kredytobiorcę i przedłożonych Faktorowi do akceptacji faktur.


  2. Przedłożenie przez Kredytobiorcę listy wierzytelności wypełnionej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i zaakceptowanej przez Faktora jest równoznaczne z zawarciem umowy kredytowej na warunkach określonych poniżej.


  § 2


  Kwotę udzielonego kredytu określa każdorazowo suma wierzytelności wynikających z faktur, pod warunkiem, że spełniają one następujące wymogi:


  1) dotyczą cyklu rozliczeniowego nie dłuższego niż dni, z tym że cykl rozliczeniowy


  liczy się od daty przedstawienia faktury Kredytobiorcy do daty umownej zapłaty faktury,


  2) faktury, z których wynikają wierzytelności, są opatrzone klauzulą o treści:


  „Zgodnie z umową z dnia  należność przekazać na konto Faktora nr


  ”,


  3) zawierają datę potwierdzenia odbioru towaru lub usługi przez Odbiorcę poprzez zamieszczenie na fakturze stempla firmowego Odbiorcy, podpisów osób uprawnionych do odbioru towarów lub usług,


  4) przysługują na podstawie faktur wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,


  5) określają wysokość odsetek za zwłokę.


  § 3


  Faktor może odmówić zaakceptowania listy wierzytelności w stosunku do poszczególnych Odbiorców, jeżeli ma zastrzeżenia odnośnie ich kondycji finansowej


  § 4


  1. Kredytobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wynikłą z powodu wadliwego wystawienia faktur, zawierających wymienione każdorazowo w liście wierzytelności.


  2. Kredytobiorca oświadcza, że faktury spełniają wymogi określone w § 2 niniejszej umowy, a wynikające z nich wierzytelności:


     - powstały zgodnie z umowami sprzedaży lub dostawy towarów i usług,


     - nie są ustawowo lub umownie ograniczone w zbywalności,


     - nie były przedmiotem wykupu przez inne osoby,


     - nie są obciążone na rzecz osób trzecich,


     - nie nadają się do potrącenia przez Odbiorców w dacie zawarcia niniejszej umowy.


  § 5


  1. W przypadku spełnienia przez Odbiorcę całości lub części świadczenia objętego niniejszą umową na rzecz Kredytobiorcy, Kredytobiorca obowiązany jest przelać należności w terminie 2 dni od daty ich otrzymania  na rachunek Faktora.


  2. Za datę spełnienia świadczenia przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Faktora.


  § 6


  1. Kredytobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o zawarciu niniejszej umowy Odbiorców, których wierzytelności zostały umieszczone na liście wierzytelności.


  2. Wszelkie koszty wynikające ze wzajemnych stosunków handlowych pomiędzy Kredytobiorcą a Odbiorcami ponosi Kredytobiorca.


  3. Niniejsza umowa nie zwalnia Kredytobiorcy od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi  za wady fizyczne lub prawne przedmiotu sprzedaży lub dostawy towarów i usług.


  4. Za wady prawne faktur i dowodów dostaw pełną odpowiedzialność ponosi Kredytobiorca.


  § 7


  1. Łączna kwota kredytu udzielonego na warunkach określonych w niniejszej umowie nie może przekroczyć kwoty  (słownie )


  2. Wierzytelność wynikająca z jednej faktury nie może być niższa niż

   (słownie )


  § 8


  Kredytobiorca upoważnia Faktora do pobrania z kwoty przyznanego kredytu:


  1) odsetek w wysokości zmiennej stopy procentowej tj. stopa kredytu refinansowego NBP


  2) prowizji w wysokości %


  § 9


  1. Kredytobiorca wskazuje jako podmioty zobowiązane  do spłaty kredytu - Odbiorców wymienionych w zał. nr 1, każdego odpowiednio do wysokości zadłużenia wynikającego z zaakceptowanych przez Faktora wierzytelności Kredytobiorcy.


  2. Termin spłaty rat kredytowych i ich wysokość określa data płatności oraz wartość należności wynikająca z faktury.


  § 10


  Kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Kredytobiorcy po potrąceniu należności, o których mowa w § 8 niniejsze umowy, do ......................-giego dnia po spełnieniu warunków, o których mowa w § 1 umowy, poprzez przelanie na rachunek Kredytobiorcy.


  § 11


  W przypadku nieuiszczenia przez Odbiorców rat kredytowych, o których mowa w § 9 niniejszej umowy, w terminie określonym w fakturze, Faktor według swego uznania dokonuje pobrania tych kwot z rachunku bankowego Kredytobiorcy lub wzywa Kredytobiorcę do zapłaty zaległych rat i odsetek lub skorzysta z zabezpieczenia przewidzianego w § 17 niniejszej umowy.


  § 12


  Kredytobiorca zobowiązany jest w razie opóźnienia w zapłacie rat kredytowych do zapłaty ustawowych odsetek.


  § 13


  Kredytobiorca niniejszym upoważnia Faktora do pobrania z rachunku bankowego


  nr  kwoty wymagalnych należności wynikających z niniejszej umowy.


  § 14


  1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia  do dnia  i może


  zostać rozwiązana przez Faktora w formie pisemnego zawiadomienia z trzydniowym wyprzedzeniem w następujących przypadkach:


     - zagrożenia terminowej spłaty z powodu pogarszającej się sytuacji finansowej Odbiorców lub Kredytobiorcy,


     - niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków niniejszej umowy,


     - stwierdzenia, że Kredytobiorca podał Faktorowi nieprawdziwe bądź niepełne dane czy informacje.


  2. Umowa może zostać rozwiązana za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia przez każdą ze stron bez podania przyczyny wypowiedzenia.


  § 15


  1. Prawnym zabezpieczeniem roszczeń Faktora wobec Kredytobiorcy są:


     1) weksel in blanco na kwotę kredytu,


     2) poręczenie


  2. Do czasu dokonania zabezpieczeń Faktor może odmówić akceptacji przedłożonej listy wierzytelności.


  3. Umowy o ustanowienie zabezpieczeń stanowią integralną część niniejszej umowy.


  4. Koszty związane z ustanowieniem zabezpieczeń i ich realizacją ponosi Kredytobiorca.


  5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.


  § 16


  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności wymagają pisemnego aneksu.


  § 17


  Spory powstałe na tle interpretacji i wykonania postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Faktora.


  § 18


  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.


  § 19


  Umowę sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach po dla każdej ze stron oraz po  dla każdego z poręczycieli.


   


   


   

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.