Umowa komisu


   


   


  Zawarta dnia w  pomiędzy:  zwany w dalszej części umowy Komisantem,


  a:  zwanym w dalszej części umowy Komitentem.


     § 1


  Komisant zobowiązuje się do sprzedaży komisowej następujących rzeczy: 

  § 2


  Strony określają cenę przekazanych do sprzedaży rzeczy na: 


  § 3


  Komitent oświadcza, że rzeczy oddane Komisantowi do sprzedaży stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich.


  § 4


  Komisant zobowiązuje się do sprzedaży rzeczy po cenie nie mniejszej niż określona w § 2 umowy, a w miarę swych możliwości po cenie przekraczającej określoną w § 2 umowy.


  § 5


  Jeśli Komisant sprzeda rzecz po cenie niższej niż określona w § 2 obowiązany jest zapłacić Komitentowi różnicę.


  § 6


  Komisant zobowiązuje się do ubezpieczenia na własny koszt rzeczy oddanych mu w celu sprzedaży.


  § 7


  Prowizja należna Komisantowi wynosi % ceny za którą rzecz zostanie sprzedana. Komisant ma prawo do potrącenia prowizji z przekazanej Komitentowi ceny.


  § 8


  W wypadku nie sprzedania rzeczy w ciągu od dnia ich powierzenia Komisantowi może on odstąpić od umowy i zażądać odbioru rzeczy przez Komitenta w oznaczonym terminie. W razie zwłoki w odbiorze rzeczy, Komisantowi będzie przysługiwać kara umowna wysokości


  § 9


  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.


  § 10


  Wszelkie zmiany niniejszej umowy, a także jej uzupełnienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
                     

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.