Umowa


  o pożyczkę lombardową nr ........


   


  W dniu pomiędzy w


  zwanym dalej Bankiem w imieniu którego działają:


  1.


  2.


  a:  zwanym dalej Pożyczkobiorcą


  zawarta została umowa o następującej treści:


     § 1


  Bank udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie

  (słownie )


  § 2


  Wypłata pożyczki nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy i złożeniu zabezpieczenia.


  § 3


  Pożyczka będzie spłacona jednorazowo w dniu w kasie Banku.


  § 4


  Pożyczka jest oprocentowana według  stopy procentowej, która w dniu zawarcia umowy o pożyczkę wynosi % dziennie.


  Kwota odsetek wynosi  zł (słownie )


  § 5


  W przypadku niespłacenia pożyczki wraz z odsetkami lub spłaty pożyczki i odsetek w kwocie niższej niż określonej w umowie, Bank przenosi kwotę zaległości na rachunek należności przeterminowanych i nalicza odsetki w wysokości przewidzianej dla tych należności od dnia następnego po upływie wymagalności spłaty do dnia jej zapłaty włącznie.


  § 6


  1. Strony ustalają, że Pożyczkobiorca zabezpieczy spłatę pożyczki poprzez blokadę rachunku papierów wartościowych będących jego własnością, na którym zdeponowane są akcje i środki pieniężne o wartości co najmniej % pożyczki wraz z odsetkami.


  2. Pożyczkobiorca dokonuje na rzecz Banku blokady rachunku papierów wartościowych zwanego dalej rachunkiem prowadzonego przez biuro maklerskie  zwane dalej Biurem.


  3. Pożyczkobiorca dostarczy Bankowi oświadczenie Biura wg wzoru ustalonego przez Bank o dokonaniu blokady rachunku papierów wartościowych na rzecz Banku i o stanie papierów wartościowych oraz środków pieniężnych na tym rachunku.


  4. Do czasu spłaty całego zadłużenia z tytułu niniejszej umowy pożyczki wszelkie dyspozycje Pożyczkobiorcy dotyczące rachunku prowadzonego przez Biuro są bezskuteczne.


  5. Bank może rozwiązać umowę pożyczki przed terminem płatności kwoty pożyczki określonym w umowie, jeżeli istotne warunki umowy nie zostały dotrzymane przez Pożyczkobiorcę. O rozwiązaniu umowy Bank zawiadomi Pożyczkobiorcę oraz Biuro.


  6. Po rozwiązaniu umowy Bank upoważniony jest do dysponowania rachunkiem Pożyczkobiorcy a w szczegółności do sprzedaży papierów wartościowych i podejmowania uzyskanych tą drogą środków pieniężnych celem zaliczenia ich na zadłużenie Pożyczkobiorcy względem Banku.


  7. Po rozwiązaniu umowy pożyczkobiorca traci prawo do składania zleceń kupna i sprzedaży papierów wartościowych na rachunku.


  8. Odblokowanie rachunku nastąpi po spłacie pożyczki wraz z odsetkami na podstawie stosownego oświadczenia Banku.


  § 7


  Strony ustalają dodatkowe zabezpieczenie pożyczki w formie weksla własnego in blanco.


  § 8


  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy k.c. oraz inne obowiązujące w jej zakresie przepisy prawa.


  § 9


  Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, po jednym dla Banku, Biura i Pożyczkobiorcy.


   


   


   


                                                                                       Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.