Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością


   


   


  Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta dnia w  pomiędzy


  1. , zamieszkałym w , ul. ,


  2. , zamieszkałym w , ul. ,


  3. , zamieszkałym w , ul. ,


  4. , zamieszkałym w , ul. ,


  zwanymi dalej Wspólnikami.
  § 1


  Strony umowy stwierdzają, że dla wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części umowy Spółką


  Spółka działać będzie pod firmą  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


  Spółka może formy skróconej w brzmieniu:  Spółka z o.o.


  § 2


  Spółka zawarta jest na czas


  § 3


  Firma działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.


  Spółka może tworzyć na terenie swojego działania: zakłady, oddziały oraz filie, uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych, w tym także w innych spółkach.


  § 4


  Kapitał zakładowy wynosi i został zgromadzony w sposób następujący:


  Wspólnik wnosi  złotych


  Wspólnik wnosi  złotych


  Wspólnik wnosi  złotych


  Wspólnik wnosi  złotych


  § 5


  Przedmiotem działalności spółki jest 


  § 6


  Kapitał zakładowy Spółki wynosi


  I dzieli się na  udziałów po złotych. został zgromadzony w sposób następujący:


  Wspólnik wnosi  złotych obejmuje  udziałów po złotych każdy.


  Wspólnik wnosi  złotych obejmuje  udziałów po  złotych każdy.


  Wspólnik wnosi  złotych obejmuje  udziałów po złotych każdy.


  Wspólnik wnosi  złotych obejmuje  udziałów po  złotych każdy.


  § 7


  Udziały w spółce są równe i niepodzielne. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.


  § 8


  Władzami Spółki są : Zgromadzenie Wspólników i Zarząd. Zgromadzenie wspólników może powołać Radę Nadzorczą. 


  § 9


  Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli obecni są Wspólnicy lub ich pełnomocnicy.


  § 10


  Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadkach, w których przepisy ustawy wymagają kwalifikowanej większości, większością przez Kodeks Handlowy wymaganą.


  § 11


  Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:


  Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku wyników;


  Podział zysków i pokrycie strat.


  Udzielanie Zarządowi lub Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.


  Wybór lub odwołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej .


  Ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej.


  Zbycie, nabycie, obciążanie nieruchomości przedsiębiorstwa.


  Zbycie i nabycie udziałów


  Powiększanie lub obniżanie kapitału zakładowego.


  Zmiana umowy Spółki .


  Rozpatrzenie i rozstrzyganie wniosków Zarządu.


  § 12


  1. Zarząd Spółki składa się z powołanych przez Zgromadzenie Wspólników na okres .


  2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.


  § 13


  Zarząd do prowadzenia bieżącej działalności Spółki może powołać pełnomocników.


  § 14


  Umowy z członkami Zarządu zawiera Spółka reprezentowana przez przedstawiciela wybranego przez Zgromadzenie Wspólników.


  § 15


  Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.


  § 16


  Udziały są zbywalne. Zbycie udziałów wymaga zgody pozostałych wspólników. Prawo pierwokupu udziałów przeznaczonych do zbycia mają wspólnicy.


  § 17


  Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału przez Zgromadzenie Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów.


  § 18


  Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych przypadkach wskazanych przez przepisy prawa.


  § 19


  We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu i i inne aktualnie obowiązujące przepisy prawa.


  § 20


  Wszelkie spory o prawa majątkowe i niemajątkowe wynikające z niniejszej Umowy lub jej dotyczące będą rozpatrywane przez sądy powszechne.


  § 21


  Wypisy tego aktu można wydawać stawającym i Spółce w dowolnej ilości


  § 22


  Koszty związane z zawarciem tej umowy ponoszą wspólnicy w częściach równych
  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.