Umowa spółki komandytowej


   


   


  Umowa spółki komandytowej zawarta dnia w

  § 1


  Wspólnicy zawiązują w celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej Spółkę Komandytową w rozumieniu przepisów Kodeksu handlowego, zwaną w dalszej części niniejszej umowy Spółką.


  § 2


  Spółka działa w obrocie gospodarczym pod firmą


   Spółka komandytowa".


  Spółka może używać firmy skróconej w brzmieniu " Spółka komandytowa".


  § 3


  Siedzibą Spółki jest


  § 4


  Firma działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.


  Spółka może tworzyć na terenie swojego działania: zakłady, oddziały oraz filie, uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych, w tym także w innych spółkach.


  § 5


  Spółka zawarta jest na czas


  § 6


  Przedmiotem działalności spółki jest: 


  § 7


  Kapitał zakładowy Spółki wynosi i został zgromadzony w sposób następujący:


  Wspólnik  wnosi  złotych,


  Wspólnik  wnosi złotych,


  Wspólnik wnosi  złotych,


  § 8


  1. Komandytariuszem w Spółce jest , a suma komandytowa, do wysokości której ogranicza się jego odpowiedzialność wynosi złotych.


  2. Pozostali Wspólnicy są komplementariuszami, którzy odpowiadają bez ograniczeń.


  § 9


  Spółkę reprezentują komplementariusze w zakresie wszystkich czynności sądowych i pozasądowych. Przyjmować oświadczenia skierowane do Spółki może każdy komplementariusz jednoosobowo.


  § 10


  Prokura może być ustanowiona za zgodą wszystkich komplementariuszy, natomiast odwołać ją może każdy komplementariusz jednoosobowo.


  § 11


  Wspólnicy mają prawo, a wyjąwszy komandytariusza również obowiązek prowadzenia spraw spółki. Sprawy przekraczające zwykłe czynności Spółki wymagają zgody wszystkich Wspólników


  § 12


  1. Wspólnicy uczestniczą w zyskach i w podziale majątku odpowiednio:


  Wspólnik %,


  Wspólnik w %,


  Wspólnik w %,


  2. Komandytariusz uczestniczy w stratach tylko do wysokości swego wkładu.


  § 13


  Rokiem obrotowym Spółki jest


  § 14


  Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz w sposób dokładnie odzwierciedlający jej przychody, wydatki oraz zyski.


  § 15


  Wspólnik może wypowiedzieć Spółkę 


  § 16


  W przypadku likwidacji Spółki Wspólnicy wybierają jednomyślnie likwidatora lub likwidatorów ze swego grona bądź spośród osób trzecich. Wspólnicy ustalają wynagrodzenia likwidatorów.


  § 17


  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego.


  § 18


  Zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie aktu notarialnego.


  § 19


  Sprawy sporne zostaną przekazane pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego.


  § 20


  Odpisy aktu mogą być wydawane Spółce i Wspólnikom w dowolnych ilościach.


  § 21


  Koszty zawarcia niniejszej umowy oraz rejestracji spółki ponoszą Wspólnicy w częściach równych.


     Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.