Umowa spółki jawnej


   


   


  Umowa spółki jawnej zawarta dnia  w pomiędzy


  1. , zamieszkałym w , ul. ,


  2. , zamieszkałym w , ul. ,


  3. , zamieszkałym w , ul. ,


  zwanymi dalej Wspólnikami.



   


  § 1


  Strony umowy stwierdzają, że dla wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują Spółkę jawną, zwaną w dalszej części umowy Spółką


  Spółka działać będzie pod firmą Spółka jawna


  Spółka może używać formy skróconej w brzmieniu:

   Spółka jawna

   


  § 2


  Siedzibą spółki jest 


  § 3


  Spółka zawarta jest na czas


  § 4


  Firma działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.


  Spółka może tworzyć na terenie swojego działania: zakłady, oddziały oraz filie, uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych, w tym także w innych spółkach.


  § 5


  Kapitał zakładowy wynosi i został zgromadzony w sposób następujący:


  Wspólnik wnosi  złotych,


  Wspólnik  wnosi  złotych,


  Wspólnik . wnosi złotych,


  § 6


  Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest działalność 


  § 7


  Każdemu wspólnikowi przysługuje prawo do reprezentowania spółki w zakresie wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.


  § 8


  Każdy ze wspólników ma prawo i obowiązek prowadzić sprawy spółki.


  § 9


  Udziały Wspólników w majątku Spółki, jej zyskach oraz stratach są:


  Wspólnik %,


  Wspólnik %,


  Wspólnik %,


  § 10


  Wspólnicy w stosunkach wewnętrznych działają na podstawie uchwał, które dla swej skuteczności wymagają


  § 11


  Wspólnik nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi.


  § 12


  Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w sposób ściśle odzwierciedlający jej przychody i rozchody.


  § 13


  Rokiem obrachunkowym Spółki jest


  § 14


  Sprawozdanie finansowe sporządza się w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia roku obrachunkowego.


  Wspólnicy uczestniczą w zyskach i w podziale majątku odpowiednio:


  Wspólnik %,


  Wspólnik %,


  Wspólnik %,


  § 15


  Każdy Wspólnik może wypowiedzieć Spółkę na 


  § 16


  W przypadku rozwiązania spółki odbywa się jej likwidacja.


  Likwidatorami zostają z mocy niniejszej umowy wszyscy Wspólnicy. Wspólnicy mogą drogą uchwały powołać do pełnienia obowiązków likwidatorów tylko niektórych spośród siebie lub też osoby trzecie.


  § 17


  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego.


  § 18


  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają Uchwały wszystkich Wspólników oraz sporządzenia aneksu w formie pisemnej.


  § 19


  Koszty zawarcia oraz rejestracji Spółki ponoszą Wspólnicy proporcjonalnie do posiadanych udziałów.


  § 20


  Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


   


   







  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.