Umowa spółki cywilnej


   


   


  Umowa spółki cywilnej zawarta dnia w pomiędzy:


  1. , zamieszkałym w , ul. ,


  2. , zamieszkałym w , ul. ,


  3. , zamieszkałym w , ul. ,


  zwanymi dalej Wspólnikami.


     §1


  Wspólnicy zawiązują spółkę cywilną dla wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej, zwaną w dalszej części umowy Spółką


  Spółka działać będzie pod firmą


   Spółka cywilna


  Spółka może używać formy skróconej w brzmieniu: . Spółka cywilna


  §2


  Wspólnik wnosi  złotych,


  Wspólnik wnosi  złotych,


  Wspólnik wnosi  złotych,  §3


  Prowadzenie spraw spółki ograniczone do czynności zwykłego zarządu wspólnicy powierzają


  §4


  Wspólnicy będą uczestniczyli w podziale zysku i pokrywaniu strat w następujących proporcjach:


  Wspólnik w %,


  Wspólnik w %,


  Wspólnik w %,


  §5


  Okresem obrachunkowym spółki


  §6


  Spółka zostaje zawarta na czas


   


  §7


  Zbycie przez wspólnika całości lub części udziału umowy spółki wymaga pisemnej zgody wspólników pod rygorem nieważności.


  §8


  Za zgodą wspólników mogą przystąpić do spółki nowi wspólnicy.


  §9


  Każdy wspólnik może wystąpić ze spółki.


  §10


  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


  §11


  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zaś spory powstałe na tle jej stosowania poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.


  §12


  Umowę sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego ze wspólników.                                                              

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.