Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu


   


      


  Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu zawarta dnia , w ,


  pomiędzy ,


  z siedzibą w ,


  zwaną(ym) dalej w umowie Sprzedawcą


  a Panią(em) ,


  zam. ,


  legitymującym się seria


  nr wydanym przez ,


  zwaną(ym) dalej w umowie Kupującym.


   


  I. Sprzedawca,


  ,


  sprzedaje Kupującemu  ,


  za cenę 


   


  II. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odkupu przedmiotu sprzedaży od Kupującego za sumę


  , gdyby Kupujący w okresie 


  od dnia zawarcia niniejszej umowy go sprzedawał. Sprzedawcy przysługuje prawo pierwokupu przedmiotu sprzedaży.


   


  III. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.


   


  IV. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.


   


  V. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


   


   


   


   

                           


   


   


   


   


  ___________________________________


  Przypisy:


  1. Treść umowy reguluje art. 593 i następne kc. Prawo odkupu ma znaczenie przede wszystkim w obrocie nieruchomościami [odnośnie formy - patrz art. 158 kc].


  2. Umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych [art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2000 r. Nr 86 poz. 959), nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona od tego podatku art. 2 pkt 4 ustawy].

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.