Umowa sprzedaży samochodu


     Umowa zawarta dnia w pomiędzy:


   zamieszkałym w ,


  legitymującym się  


  wydanym przez , zwanym dalej Sprzedawcą,


  a


   zamieszkałym w ,


  legitymującym się 


  wydanym przez , zwanym dalej Kupującym .
  § 1


  Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu marki , rok produkcji ,


  numer silnika , numer podwozia , numer rejestracyjny 


  § 2


  Sprzedawca oświadcza, że samochód określony w §1 stanowi jego własność oraz wolny jest od wad fizycznych i prawnych.


  § 3


  Kupujący oświadcza, że stan techniczny samochodu jest mu znany i nie będzie z tego tytułu występował z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego.


  § 4


  Sprzedawca przenosi na Kupującego własność samochodu określonego w §1 niniejszej umowy za kwotę stanowiącą cenę sprzedaży.


  § 5


  Strony zgodnie oświadczają, że koszty opłaty skarbowej, poniesie kupujący.


  § 6


  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


  § 7


  Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


   


   

                                   

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.