Umowa sprzedaży ratalnej


   


   


  zawarta dnia  w pomiędzy  zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą,


  a  zwanym w dalszej części umowy Kupującym

  § 1


  Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje następujące rzeczy:  § 2


  Kupujący zapłaci Sprzedawcy za towar cenę w wysokości powiększoną o % rozłożoną na równych miesięcznych rat po zł każda. Każda rata będzie zapłacona do  dnia miesiąca.


  § 3


  1. Sprzedawca dostarczy przedmiot umowy w ciągu dni od jej zawarcia do miejsca wskazanego przez Kupującego. Koszty transportu ponosi 


  2. Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić Kupującego z dniowym wyprzedzeniem o dostarczeniu kupionych przedmiotów.


  3. Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące sprzedawanych rzeczy.


  § 4


  Gdy Kupujący będzie w zwłoce z płatnością rat przewyższających w sumie część umówionej ceny Sprzedawca może zażądać natychmiastowego uiszczenia całej ceny. 


  § 5


  1. Na zabezpieczenie żądania Sprzedawcy opisanego w § 4 Kupujący wystawi weksel in blanco, który Sprzedawca będzie miał prawo wypełnić do wysokości równej niezapłaconej części umówionej ceny.


  2. W przypadku zapłacenia wszystkich rat weksel o którym mowa w punkcie 1 zostanie zwrócony Kupującemu.


  § 6


  W przypadku przedterminowej zapłaty należności kupujący może odliczyć kwotę która odpowiada wysokości stopy procentowej ustalonej w niniejszej umowie.


  § 7


  Kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia sprzedanych mu rzeczy w ciągu dni od daty ich odbioru. W wypadku stwierdzenia wad lub braków Kupujący prześle reklamację Sprzedawcy, który odpowie na nią w ciągu dni od momentu jej otrzymania.


  § 8


  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


  § 9


  Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 


  § 10


  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


   


                               

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.